Blue Flower

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
Zapraszamy na interesującą ilustrowaną multimedialnie prezentację naszego Kolegi Piotra Strzałkowskiego - Saga dwóch bieszczadzkich rodzin.
Spotkanie to było planowane w październiku w Centrum im. Jeziorańskiego, ale z powodów epidemicznych zostało odwołane.
 
Spotkanie odbędzie się w trybie "on-line", w najbliższy piątek  - 27 listopada 2020 r. - na tej samej platformie, na której się spotkaliśmy dla odbycia walnego zebrania (19 bm.)
 
Rozpocznie się o godz. 19.00, ale prosimy o wejście do pokoju wcześniej, np. o 18.30, dla technicznego dogrania spotkania.
 
Wchodzimy na link:
 
Do licznego spotkania w piątek,
 
Pozdrawiam,
Jan Skłodowski
    Dział karpackich aktualności (informacje o naszych imprezach i działaniach oraz wieści z gór) prowadzimy na naszej stronie na facebooku (dostęp także po prawej stronie ekranu). Zapraszamy!

Stowarzyszenie "Res Carpathica" - nasza wspólna Karpacka Rzecz

To my – ludzie gór, niezależnie od narodowości i miejsca zamieszkania, wędrujący po szlakach Karpat ich łukiem od Austrii, poprzez Czechy, Polskę, Słowację, Węgry, Ukrainę, Rumunię, aż po Serbię, świadomi, że góry nas nie dzielą, a łączą. Nasze do nich i po nich wędrowanie to swoista peregrynacja ku spotkaniu z absolutem gór, poprzez kontemplację ich krajobrazowego piękna, ale i bogatej historii czy etnosu. Na wyprawę karpacką ruszamy więc nie tylko z ciężkim plecakiem, bo także z notatnikiem, szkicownikiem czy aparatem fotograficznym, pomni tradycji dawnych wędrówek pasterskich i pionierskich wypraw te góry oraz pełni nowych własnych ambitnych pasji poznawczych i wyzwań, które staramy się realizować o każdej porze roku – indywidualnie i wspólnie. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielimy się i podzielimy z tymi, którym Karpaty już są bliskie, ale też z dopiero wkraczającymi na ich często niełatwy, kamienisty, ale zawsze fascynujący szlak.

Jeśli jesteście ciekawi, skąd się wzięły w Tatrach kiczory i przysłopy, gdzie był polski Kuwejt, gdzie w Karpatach rodziło się nasze narciarstwo i walczyli polscy legioniści, jakie tajemnice przeszłości kryje Pop Iwan w Czarnohorze, jak wyglądają bezkresy połonin hryniawskich i czy w Rumunii są Alpy, i wreszcie  - dlaczego góry są nam tak bliskie, przybywajcie do nas – i bądźcie jednymi z nas. 

Serdecznie Was zapraszamy – członkowie Stowarzyszenia „Res Carpathica”.

------------

Stowarzyszenie "Res Carpathica" zostało założone 19 lutego 2016 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 19 maja 2016 roku.

Chętnych do przystąpienia prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o zapoznanie się z deklaracją członkowską. Podstawowa składka członkowska jest ustalona na 90 zł/rok.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA "RES CARPATHICA"

POWOŁANE NA WALNYM ZEBRANIU 19 marca 2018 NA II KADENCJĘ (2018-2020)

 

ZARZĄD

Prezes: Jan Skłodowski

Wiceprezes: Witold Grzesik

Skarbnik: Jerzy Barcikowski

Członkowie:

Helena Krasowska

Andrzej Ruszczak

 

KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Strzałkowski (Przewodniczący)

Jan Szaran 

Tomasz Traczyk

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kadencja władz jest dwuletnia.

 

 

 

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

dr hab. Helena Krasowska, prof. PAN

prof. dr hab. Ewa Paczoska

dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN

 

 

Nazwa i adres:

Stowarzyszenie "Res Carpathica"

ul. Niemcewicza 7/9 m. 173

02-022 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie "Res Carpathica"

ul. Lotnicza 2

05-075 Warszawa-Wesoła

Nr KRS:

0000619222

REGON:

364497553

NIP:

7010578796

Konto bankowe:

48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (mBank)

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook:

Facebook "Res Carpathica"

 

 

 

 

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA "RES CARPATHICA"

(w) - członkowie wspierający, (h) - członkowie honorowi

B

Henryk Bajewicz

Jerzy Barcikowski

Bogdan Bereza (+2019)

Agnieszka Bogucka

Maciej Bohosiewicz

 C

Andrzej Chrobak

Sławomir Stefan Czarnecki

Waldemar Czechowski

D

Krzysztof Duda

Dariusz Dyląg

Aleksander Dymek

Elżbieta Dziuk-Renik

F

Andrzej Firek

Stanisław Flakiewicz

G         

Jarosław Gabryelczyk

Adam Gajewski

Dorota Giebułtowicz

Tomasz Gołkowski

Witold Grzesik

Jacek Gutowski

J

Krzysztof Jabłonka

Jerzy Jakubowicz (+2018)

Marek Jakubowicz

K

Andrzej Władysław Kaczorowski

Grzegorz Kaczorowski

Piotr Kamiński

Marek Kornicki

Olena Kozakewycz (w)

Jarosław Krasnodębski

Helena Krasowska

Robert Kubit

Mirosław Kuklik 

L

Anna Legat

Ewelina Lesisz

M             

Piotr Malec

Jan Malicki (h)

Ireneusz Marciszuk (+2019)

Eryk Matecki (w)

Andrzej Mróz

Lech Mróz (h)

N

Jurij Nesteruk (w)

Damian Nowak

Magdalena Nowicka

Jacek Nowicki

O

Krystyna Orłowicz

P

Ewa Paczoska

Adam Piekara (+2017)

R

Krzysztof Renik

Mirosław Rowicki (+2020)

Andrzej Ruszczak

Andrzej Rysiak

S

Jan Skłodowski

Kamil Skóra

Janusz Smaza

Aleksander Smoliński

Magdalena Sobolewska-Bereza

Piotr Strzałkowski

Jan Szaran

Joanna Szczęsny-Strzałkowska

Krzysztof Szolginia

Ś

Maciej Śnieżek

Tomasz Śnieżek

T

Natalia Tarkowska

Natalia Tkaczyk (w)

Wojciech Tomaszewski

Tomasz Traczyk

Zbigniew Tucholski

Katarzyna Tur-Marciszuk

W

Ewa Wenta

Kuba Węgrzyn

Paweł Wiejacz

Waldemar Wiglusz

Wojciech Włoskowicz

Jacek Wnuk

Mieczysław Aleksander Wójtowicz

Z

Stanisław Zawodnik

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA "RES CARPATHICA", UCHWALONY NA ZEBRANIU CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI 11 MAJA 2016 ROKU 

(wersja PDF: Res Carpathica - statut)

NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

1.             Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Res Carpathica” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

2.             Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

3.             Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może również podjąć działalność na terenie wszystkich krajów Europy, a w takim wypadku ewentualna działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej będzie się odbywała zgodnie z prawem miejscowym, właściwym dla obszaru prowadzonej działalności.

4.             Stowarzyszenie posiada pieczęć, znak graficzny i odznakę.

5.             Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, zainteresowane prowadzeniem działalności badawczej, kulturalnej, wydawniczej, publicystycznej, krajoznawczej, turystycznej, społecznej i artystycznej w zakresie środowiska przyrodniczego, kultury materialnej i niematerialnej oraz historii i jej dziedzictwa na obszarze Karpat.

6.             Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać je osobom fizycznym lub prawnym.

7.             Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

8.             Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

CELE I FORMY DZIAŁANIA

9.             Celem Stowarzyszenia jest:

a.        działanie na rzecz kultury, etnografii, sztuki, tradycji historycznej oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego na terenie Karpat;

b.        popularyzowanie wiedzy o Karpatach, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej;

c.         prowadzenie, inspirowanie i wspieranie studiów oraz badań naukowych dotyczących Karpat, a także publikowanie i popularyzowanie ich wyników;

d.        działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kulturowego Karpat;

e.        działanie na rzecz zachowania tożsamości poszczególnych grup etnograficznych i mniejszości etnicznych zamieszkujących Karpaty oraz zachowania języków regionalnych;

f.          działanie na rzecz rozwoju turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa na terenie Karpat;

g.        pomoc członkom Stowarzyszenia w realizacji ich zainteresowań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia.

10.         Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a.        działalność naukowo-badawczą oraz krajoznawczą;

b.        gromadzenie i opracowywanie materiałów oraz dokumentów dotyczących Karpat;

c.         organizowanie sesji naukowych, wykładów, prelekcji poświęconych tematyce karpackiej;

d.        organizowanie wycieczek, wydarzeń kulturalnych, uroczystości i wszelkich innych form działalności kulturalnej, historycznej i turystyczno-krajoznawczej na terenie Karpat;

e.        prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, informacyjnej i popularyzatorskiej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych mediów;

f.          ochronę zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Karpat oraz pochodzących z Karpat;

g.        organizowanie wystaw, plenerów oraz warsztatów artystycznych;

h.        wspomaganie i popularyzowanie działań kultywujących folklor i rękodzieło ludowe, w tym muzeów, izb folklorystycznych i festiwali, a także ochronę zabytków na terenie Karpat;

i.          wspomaganie i popularyzowanie idei ochrony przyrody;

j.          współpracę z instytucjami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie działań związanych z popularyzacją celów Stowarzyszenia wśród młodzieży licealnej i akademickiej;

k.         występowanie do władz państwowych, samorządowych i regionalnych z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących Karpat;

l.          utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, muzealnymi, towarzystwami regionalnymi i turystyczno-krajoznawczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami podejmującymi tematykę karpacką w kraju i za granicą;

m.      utrzymywanie kontaktów i współpracę ze środowiskami polskimi i polonijnymi za granicą;

n.        utrzymywanie kontaktów międzynarodowych i współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do euroregionów;

o.        organizowanie otwartych spotkań Stowarzyszenia poświęconych prezentowaniu efektów jego działalności;

p.        pomoc finansową innym organizacjom w zakresie celów Stowarzyszenia.

11.         Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność w sferze pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

12.         Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE

13.         Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków zwyczajnych, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

14.         Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, zaś uchwały o zmianach w statucie oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia  większością dwu trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

15.         Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie:

a.        sprawozdawcze - przynajmniej raz na jeden rok;

b.        wyborcze - przynajmniej raz na dwa lata.

16.         Zwyczajne Walne Zebranie jest prawomocne pod warunkiem skutecznego powiadomienia o jego terminie wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

17.         Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej piętnastu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek, Zarząd jest zobowiązany zwołać je w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej piętnastu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane i jest prawomocne pod warunkiem skutecznego powiadomienia o jego terminie i proponowanym porządku obrad wszystkich członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Zarząd nie zwoła zebrania we wskazanym terminie, Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

18.         Za skuteczne powiadomienie członka zwyczajnego o Walnym Zebraniu uważa się wysłanie:

a.        powiadomienia pocztą elektroniczną, jeśli jest ono potwierdzone przez członka informacją zwrotną;

b.        powiadomienie przesyłką pocztową na adres podany przez członka przy wstępowaniu do Stowarzyszenia lub na inny adres dostarczony później przez członka na piśmie do Zarządu.

19.         Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.        rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielania absolutorium;

b.        wybór Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

c.         uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;

d.        podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub likwidacji działalności gospodarczej;

e.        określanie wysokości składek członkowskich;

f.          ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

g.        podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.

20.         Kadencja władz Stowarzyszenia jest dwuletnia.

PREZES I ZARZĄD

21.         Zarząd Stowarzyszenia składa się z od trzech do siedmiu osób, łącznie z Prezesem Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika (obligatoryjnie) oraz Sekretarza (w miarę potrzeb).

22.         Prezes Stowarzyszenia przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz kieruje pracami Stowarzyszenia pomiędzy jego posiedzeniami. W przypadku nieobecności Prezesa na posiedzeniu Zarządu jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.

23.         W razie ustąpienia Prezesa w toku kadencji lub trwałej niemożności pełnienia przez niego funkcji z jakiejkolwiek przyczyny, obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes, który pełni tę funkcję do czasu wyboru nowego Prezesa przez Nadzwyczajne Walne Zebranie, które powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od ustąpienia Prezesa lub zaistnienia trwałej niemożności pełnienia przez niego funkcji. Na miejsce innych członków Zarządu niż Prezes, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby wybrane przez Zarząd. W drodze kooptacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie można dołączyć więcej niż połowy członków Zarządu.

24.         Zarząd Stowarzyszenia:

a.        decyduje o programie działalności Stowarzyszenia;

b.        kieruje działalnością Stowarzyszenia, w szczególności sprawami finansowymi, oraz realizuje uchwały Walnych Zebrań;

c.         ustala zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

d.        przyjmuje nowych członków Stowarzyszenia;

e.        ustala wzór odznaki, znaku graficznego, pieczęci i legitymacji Stowarzyszenia;

f.          powołuje Pełnomocników spośród członków Stowarzyszenia do wykonywania konkretnych zadań.

25.         Na wniosek co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia Zarząd powołuje Zespoły. Zespół powinien mieć określony zakres działania oraz czas funkcjonowania. W skład Zespołu mogą wchodzić członkowie Stowarzyszenia, spośród których wybierana jest osoba kierująca Zespołem, oraz osoby niebędące członkami Stowarzyszenia. Zespoły składają Zarządowi na piśmie półroczne sprawozdania ze swej działalności.

26.         Zarząd pracuje w sposób ciągły. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Dopuszczalne jest w pilnych sytuacjach podejmowanie uchwał w trybie telefonicznym lub pocztą elektroniczną pod warunkiem ich zaprotokołowania na następnym zebraniu Zarządu lub po uprzednim uzyskaniu delegacji do ich podjęcia na poprzednim zebraniu.

27.         Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu jest ogłaszana członkom Stowarzyszenia z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni.

28.         Na wniosek jednego członka Zarządu prowadzący zebranie Zarządu ma obowiązek umożliwić udział w głosowaniu w danej sprawie wszystkim członkom Zarządu.

29.         Prowadzący zebranie Zarządu, przy użyciu dostępnych środków technicznych, jest zobowiązany do podjęcia działań w celu pomocy członkom Zarządu w uczestnictwie w zebraniu za pomocą narzędzi telekonferencyjnych, jeśli ich osobiste przybycie na posiedzenie nie będzie możliwe.

30.         Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest

a.        Prezes jednoosobowo;

b.        Wiceprezes, Skarbnik lub Sekretarz z innym członkiem Zarządu działający łącznie.

31.         Do zaciągania zobowiązań finansowych o wartości nie przekraczającej dwóch tysięcy złotych uprawniony jest zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w pkt 30. Do zaciągania zobowiązań finansowych o wartości powyżej dwóch tysięcy złotych wymagany jest podpis Prezesa i Skarbnika lub jednej z tych osób i jednego członka Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

32.         Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają Przewodniczącego. Na miejsce członków Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby wybrane przez Komisję Rewizyjną. W drodze kooptacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie można dołączyć więcej niż połowy członków Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna sprawuje funkcje kontrolne. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.

33.         Komisja Rewizyjna winna raz w roku dokonać kontroli działalności Stowarzyszenia, przedstawiając wyniki Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu, łącznie z wnioskiem w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.

34.         Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

35.         Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a.        żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

b.        żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

36.         Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a.        być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej;

b.        otrzymywać z tytułu udziału w powyższych władzach Stowarzyszenia zwrotu poniesionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w stosownych przepisach.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

37.         Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a.        członków zwyczajnych;

b.        członków wspierających;

c.         członków honorowych.

38.         Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

39.         Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a.        przestrzegać statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

b.        regularnie opłacać składki.

40.         Członek zwyczajny ma prawo:

a.        współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia;

b.        uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym;

c.         czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;

d.        uczestniczenia we wszystkich imprezach Stowarzyszenia z prawem pierwszeństwa;

e.        korzystania z poparcia Stowarzyszenia we wszystkich działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

f.          regularnego otrzymywania informacji o bieżących działaniach Stowarzyszenia;

g.        posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

41.         a) Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

                      i.            dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

                      ii.            decyzji Zarządu, jeżeli nie zostały opłacone składki za ostatnie dwanaście miesięcy;

                      iii.            śmierci członka.

b) Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, członek zwyczajny Stowarzyszenia może być ukarany:

                       i.            upomnieniem ustnym lub pisemnym;

                      ii.            ostrzeżeniem na piśmie;

                      iii.            czasowym zawieszeniem praw członkowskich na okres 12 miesięcy;

                      iv.            skreśleniem z listy członków.

Instancją odwoławczą w sprawie pozbawienia członkostwa jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które jest w Stowarzyszeniu ostateczną instancją odwoławczą także w sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.

42.         Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, polska lub zagraniczna, która pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia w dowolny sposób i która zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

43.         Członek wspierający ma prawo do:

a.        uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym;

b.        regularnego otrzymywania informacji o bieżących działaniach Stowarzyszenia;

c.         noszenia odznaki Stowarzyszenia.

44.         Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

a.        dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

b.        decyzji Zarządu, jeżeli deklarowana forma wsparcia nie była podejmowana przez okres ostatnich dwudziestu czterech miesięcy;

c.         śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

45.         Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub regionu Karpat. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jest jednak zwolniony z płacenia składek.

46.         Tytuł członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie. Członkostwo honorowe ustaje także na skutek dobrowolnej rezygnacji z członkostwa honorowego, zgłoszonego na piśmie Zarządowi lub śmierci członka honorowego.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

47.         Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

48.         Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członków, darowizn, dotacji, zbiórek publicznych, odpłatnej działalności pożytku publicznego, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej i fundacji oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.

49.         Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, dochód z której przeznaczy w całości na działalność statutową.

50.         Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

51.         Stowarzyszenie zamieszcza na swojej stronie internetowej roczne sprawozdania programowe i finansowe.

52.         Stowarzyszenie nie może:

a.        udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b.        przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c.         wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników i ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

d.        zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

53.         Całość majątku Stowarzyszenia przeznaczona jest na realizację celów Stowarzyszenia określonych w Statucie.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

54.         Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie, jeżeli w zawiadomieniu o nim była informacja o takiej uchwale, większością dwu trzecich głosów obecnych na Walnym Zebraniu przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

55.         W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.