Dariusz Dyląg – Oddział stanisławowski Towarzystwa Tatrzańskiego w pierwszych trzech latach swojej działalności (1876-1879) / Stanisławów branch of the Tatra Society in the first three years of its operation (1876-1879) / Filiala Stanislawow a Societății Tatra în primii trei ani de funcționare (1876-1879)

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań archiwalnych dotyczących pierwszych trzech lat działalności oddziału stanisławowskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Porusza kwestie związane z czynnościami założycielskimi, organizacją wycieczek w przyległe pasma Karpat Wschodnich, założeniem w nich stacji meteorologicznych, prowadzeniem badań naukowych, sprawami przewodnictwa górskiego, jak również budowy schronów i schronisk.

Abstract: The article presents the results of archival research on the first three years of the activity of the Stanisławów branch of the Tatra Society. It raises issues related to the founding activities, the organization of trips to the adjacent ranges of the Eastern Carpathians, the establishment of meteorological stations there, conducting scientific research, mountain guidance, as well as the construction of mountain shelters and hostels.

Rezumat: Articolul prezintă rezultatele cercetărilor arhivistice privind primii trei ani de activitate a filialei Stanislawow a Societății Tatra. Se ridică probleme legate de activitățile fondatoare, organizarea de excursii în lanțurile adiacente ale Carpaților Orientali, înființarea acolo de stații meteorologice, efectuarea de cercetări științifice, chestuni ale ghidurilor montani, precum și construcția de adăposturi și cabane montane.

Słowa kluczowe: polski ruch turystyczny, Towarzystwo Tatrzańskie, Karpaty Wschodnie.
Keywords: Polish tourist movement, Tatra Society, Eastern Carpathians.
Cuvinte-cheie: turismul polonez, Societatea Tatra, Carpații Orientali.