Krótka galeria zdjęć z promocji 2. tomu naszego Rocznika

Prezentujemy poniżej krótką galerię zdjęć – autorstwa dr. Jarosława Krasnodębskiego (sekretarza redakcji Rocznika oraz urzędującego wiceprezesa naszego Stowarzyszenia) – z promocji, która odbyła się 27 października 2023 r. w gościnnych progach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przy ul. Senatorskiej 11, w Warszawie.

Po dokonaniu otwarcia spotkania przez Kol. Jacka Nowickiego i podziękowaniu Gospodarzom lokalu – reprezentowanym przez Panią Joannę Kośnik, kierowniczkę Działu Programowo-Promocyjnego Zarządu Głównego PTTK – za udzielenie nam gościny na przeprowadzenie promocji Rocznika już po raz drugi, nastąpiło krótkie przywołanie przez Jana Skłodowskiego historii jego powstawania i bardziej szczegółowa prezentacja jego 2. tomu. Podkreślił on ogrom pracy redakcyjnej oraz związanej z przygotowaniem tomu do druku ze strony naszych Kolegów – Dariusza Dyląga (redaktora naczelnego) oraz Jacka Wnuka (przygotowanie składu do druku oraz opracowanie graficzne całości) – dwóm osobom, które poświęciły na to wiele nie tyle godzin, co tygodnie a nawet miesiące swej absolutnie społecznej pracy na rzecz Stowarzyszenia. To dzięki ich zaangażowaniu i wysiłkowi tom został wydany w takiej formie i takiej okazałości – składamy im za to piękne podziękowanie. Dziękujemy także Autorom, którzy nadesłali swe teksty do zamieszczenia w Roczniku oraz wydawnictwu „Ruthenus” z Krosna za druk i oprawę w tak starannie dopracowanej szacie wydawniczej. Egzemplarz 2. tomu otrzymał z podziękowaniem Pan Jacek Treichel, sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK oraz, na ręce swej kierowniczki Pani Marii Janowicz, Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie do swych zbiorów [js].