Dział kronikarski

Dział kronikarski
Літописний діл
Chronicle section

Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” dla dr. Laurenţia Batina
Медаль «Опікун місцин національної пам’яті» для д-ра Лавренція Батіна
„Guardian of National Memorial Sites” medal awarded to Dr Laurenţiu Batin

Czarne złoto Karpat – film Waldemara Czechowskiego
Чорне золото Карпат – фільм Вальдемара Чеховського
Black Gold of the Carpathians – film by Waldemar Czechowski

Obchody 50. rocznicy śmierci Stanisława Vincenza na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
Святкування 50-ї річниці смерті Станіслава Вінценца на Сальваторському кладовищі у Кракові
Celebration of the 50th anniversary of the death of Stanisław Vincenz at the Salwator Cemetery in Krakow

Dawny dwór Dunin-Brzezińskich w Łazanach na Pogórzu Wielickim
Колишній маєток родини Дунін-Бжезінських у Лазанах на Вєлицькому Поґур’ї
Former manor house of the Dunin-Brzeziński family in Łazany in the Wieliczka foothills

Nasz nowy periodyk – rocznik „Res Carpathica”
Наше нове видання – щорічник «Res Carpathica»
Our new periodical – the „Res Carpathica” yearbook

Międzynarodowa konferencja „Europa Karpat” 2021
Міжнародна конференція «Європа Карпат» 2021
International conference „Europe of the Carpathians” 2021

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” w kategorii „Popularyzacja problematyki wschodniej” dla dr. Jana Skłodowskiego
Премію квартальника «Przegląd Wschodni» в номінації «Популяризація східної проблематики» присвоєно д-рy Яну Склодовському
„Przegląd Wschodni” prize, in the „Popularisation of Eastern issues” category, for Dr Jan Skłodowski

Uroczystości w setną rocznicę polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej w Berbeşti i na Stohu
Урочистості з нагоди сотої річниці польсько-румунського військового союзу в Бербешті і на Стогу
Centenary Celebrations of the Polish-Romanian Military Convention in Berbeşti and Stoh

Wykład online dr Ksenii Kiebuzynskiej pn. „Rural Practice, Commercial Enterprise, or Imperial Service? Juliusz Dutkiewicz’s Carpathian Ethnographic and Landscape Photography”
Онлайн-лекція д. Ксенії Кебузинської «Сільська практика, комерційне підприємство чи імперська служба? Карпатська етнографічна та пейзажна фотографія Юліана Дуткевича»
Online lecture by Dr Ksenia Kiebuzynska, titled „Rural Practice, Commercial Enterprise, or Imperial Service? Juliusz Dutkiewicz’s Carpathian Ethnographic and Landscape Photography”

Spotkanie online z Witoldem Grzesikiem, koordynatorem projektu odbudowy dzwonnicy obrządku wschodniego w Polanach Surowicznych
Онлайн-зустріч із Вітольдом Ґжесіком, координатором проєкту відбудови дзвіниці східного обряду в Полянах Суровичниx
Online meeting with Witold Grzesik, coordinator of the project to rebuild the Eastern Rite bell tower in Polany Surownicze

Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat
Розвиток сталого туризму на заповідних ландшафтних територіях Карпат
Development of sustainable tourism in the Carpathian protected landscape areas

Porządkowanie polskich cmentarzy legionowych oraz cywilnych w dolinach Bystrzyc Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej (Ukraina)
Упорядкування польських легіонерських та цивільних цвинтарів у долинах Бистриць Надвірнянської та Солотвинської (Україна)
Restoration of Polish legionary and civilian cemeteries in the valleys of Bystrzyca Nadwórniańska and Sołotwińska (Ukraine)

Z czarnohorską wizytą u naszych Członków-Założycieli
З чорногірським візитом до наших членів-засновників
A visit to our founding members in the Chornohora Mountains

32. Bukowińskie Spotkania
32. Буковинські зустрічі
32nd Bukovina Meetings

V Biesiada Karpacka. W stulecie plebiscytu na Orawie i Spiszu 1920-2020
V Карпатська бесіда. До сторіччя плебісциту на Ораві та Cпіші 1920–2020
V Carpathian Feast. On the centenary of the plebiscite in Orava and Spisz 1920-2020

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia „Res Carpathica”
Загальні збори товариства «Res Carpathica»
Ordinary General Meeting of the „Res Carpathica” Association

Karpackie Biuro Współpracy Ukraińsko-Polskiej
Карпатський офіс українсько-польського співробітництва
Carpathian Office of Ukrainian-Polish Cooperation

VI Międzynarodowa Konferencja „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej”
VI Міжнародна конференція «Станиславів і Станиславівщина в польському та українському історичному просторі»
VI International Conference „Stanisławów and the Stanisławów region in the Polish and Ukrainian historical space”

Wernisaż wystawy grafik Jana Szarana w Wiśle
Відкриття виставки графіки Яна Шарана у Віслі
Opening of Jan Szaran’s graphic art exhibition in Wisła

O nas w „Wierchach”
Про нас у щорічнику «Wierchy»
About us in „Wierchy”

Dziennik tatrzański Jerzego Gawlińskiego
Tатранський щоденник Єжи Ґавлінського
Jerzy Gawliński’s Tatra Diary

II Międzynarodowe Sympozjum „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”
ІІ Міжнародний симпозіум «Дерев’яні церкви Карпатського регіону та східного прикордоння»
2nd International Symposium „Wooden Orthodox Churches of the Carpathian Mountains and Eastern Borderlands”

Otwarcie foresterium przy klasztorze karmelitów bosych w Zagórzu
Відкриття «foresterium» при монастирі босих кармелітів в Заґужі
Opening of the foresterium at the monastery of the Discalced Carmelites in Zagórz

Przełęcz Tatarska z czasów Vincenza według dr. Leszka Rymarowicza
Татарський перевал часів Вінцензa за д. Лєшком Римаровичем
The Tatar Pass from the times of Vincenz according to Dr Leszek Rymarowicz

Jadwiga Kuczabińska – założycielka Towarzystwa Polskiego w obwodzie czerniowieckim
Ядвіґа Кучабінська – засновниця Польського товариства в Чернівецькій області
Jadwiga Kuczabińska – founder of the Polish Society in Chernivtsi Oblast

Twardy jak skała, silna jak halny. Portrety polskich górali
Твердий як скеля, сильна як вітер. Портрети польських горян
Hard as a rock, strong as the „Halny”. Portraits of Polish highlanders

Natalia Janotha (1856-1932) – fortepian i Tatry
Наталія Янота (1856–1932) – фортепіано і Татри
Natalia Janotha (1856-1932) – piano and the Tatras

Związki tradycyjnej muzyki wokalnej Wołochów między Karpatami a Bałkanami w kontekście historycznych migracji wołoskich
Зв’язки традиційної вокальної музики Вoлoхів між Карпатами та Балканами в контексті історичних волоських міграцій
The links between traditional vocal music of the Vlachs from the Carpathian and the Balkan regions in the context of historical migrations of the Vlachs

Zobaczyć Beskid Niski – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją
See the Beskid Niski – tourist path with audio description
Дивіться Бескид Ніски – туристична стежина з аудіо описом

Najniżej położone lodowce w całych Karpatach
The lowest glaciers in the Carpathians
Найнижчі льодовики в Карпатах

Academia „Res Carpathica”
Академія «Res Carpathica»
Academia „Res Carpathica”

Ogień to druga woda, czyli Łuk Karpat
Вогонь – це друга вода, або Лук Карпат
Fire is the second water, or the Carpathian Arc

Szósty tom „Tamtego Lwowa” Witolda Szolgini – edycja krakowska z nowymi ilustracjami, przypisami i indeksami
Шостий том «Того Львова» Вітольда Шольґині – краківське видання з новими ілюстраціями, коментарями та покажчиками
Sixth volume of „That Lwów” by Witold Szolginia – Krakow edition with new illustrations, footnotes and index

Uzus toponimiczny dr. Wojciecha Włoskowicza
Топонімічний узус д. Войцєхa Влоcковичa
Toponymic Uzus by Dr Wojciech Włoskowicz

Karpacka książka dr Patrice M. Dabrowski
Carpathian Book by Dr Patrice M. Dabrowski
Карпатська книжка д. Патріс М. Дабровськi

„Tarnopolanie” dr. Piotra Strzałkowskiego
«Тернополяни» д. Пйотра Стшалковського
„Tarnopolanie” by Dr Piotr Strzałkowski

„Góry Rumunii” Marii Czub i Aleksandra Dymka
«Гори Румунії» Мар’ї Чуб та Алєксандра Димка
„The Mountains of Romania” by Maria Czub and Aleksander Dymek

Jerzego Giedroycia i Stanisława Vincenza „Listy 1946-1969”
«Листи 1946–1969» Єжи Ґєдройця та Станіслава Вінценза
Jerzy Giedroyc and Stanisław Vincenz „Letters 1946-1969”

Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum
Спадщина Кунсткамери. Як Казімєж Осінський створив музей
The Legacy of Kunstkamer. How Kazimierz Osiński founded a Museum

Kultura ludowa Górali Nadpopradzkich
Народна культура надпопрадських горян
Folk Culture of the Carpathian Highlands

Pierwszy tom Rocznika Centrum Badań w Giulești
Перший том щорічника Дослідницького центру в Джулешті
First volume of the Giulești Research Centre Yearbook

Kalendarz Stowarzyszenia „Res Carpathica” na rok 2022
Календар товариства «Res Carpathica» на 2022 рік
2022 Calendar of the „Res Carpathica” Association

„Zaleszczyki. Riwiera przedwojennej Polski” dr. Jana Skłodowskiego
«Залещики. Рив’єра довоєнної Польщі» д. Яна Склодовського
„Zaleszczyki. Riviera of pre-war Poland” by Dr Jan Skłodowski

Przewodnik subiektywny po Słowacji
Суб’єктивний путівник по Словаччині
A subjective guide to Slovakia

Zapowiedź monografii prof. Paula R. Magocsi’ego „Pod osłoną gór. Dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów”
Анонс монографії проф. Поля Р. Магочі «Під покровом гір. Історія Карпатської Русі та карпаторусинів»
Announcement of Prof. Paul R. Magocsi’s monograph „With Their Back to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns”

Zmarł śp. Józef Wach
Помер с.п. Юзеф Вах
The late Józef Wach

Zmarł śp. Paweł Stefanowski
Помер с.п. Павло Стефановський
The late Pawel Stefanowski

Zmarł śp. Piotr Malec
Помер с.п. Пйотр Малєц
The late Piotr Malec

Zmarł śp. Wołodymyr Chudiak
Помер с.п. Володимир Xудяк
The late Wołodymyr Chudiak