Konferencja Europa Karpat 2021

Uprzejmie informujemy, iż na zaproszenie Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego przedstawiciel Stowarzyszenia Res Carpathica wziął zdalny udział w tegorocznej konferencji Europa Karpat 2021, w niedzielnym (28 lutego 2021 r.) panelu dotyczącym współpracy kulturalnej i zachowania wspólnego dziedzictwa. Niestety z braku czasu nie odbyła się dyskusja panelowa. Całość panelu można zobaczyć pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ZhGyd0ihqOQ, natomiast szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.

Europa Karpat
Program konferencji
27-28 lutego 2021 r.
on-line / Przemyśl

Prowadzenie konferencji: Rusłana Krzemińska, dr Jerzy Kwieciński
27 lutego (sobota)
Wydarzenia specjalne:
9:30 – 10:00: Prezentacja Atlasu Wyszehradzkiego
Atlas Wyszehradzki stanowi monografię przedstawiającą zróżnicowania geograficzne, przyrodnicze, społeczne i gospodarcze czterech krajów tworzących Grupę Wyszehradzką a więc Czech, Polski, Słowacji
i Węgier (V4). Głównym celem opracowania jest ukazanie różnorodności czynników decydujących
o rozwoju tego obszaru, jak też próba kompleksowego opisu geograficznego zjawisk i procesów będących efektem historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwojowych.

1. 10:00 – 11:15
30 lat Grupy Wyszehradzkiej. Nowe wyzwania.
– Przyszłość Unii Europejskiej.
– Jakie podobieństwa i różnice występują w państwach V4? Co nas łączy po 30 latach współpracy?
– Nowe wyzwania. Czy państwa w dobie pandemii są przygotowane do zmian?
Paneliści:
• Moderator: Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu ds. Polonii, Polityki Europejskiej oraz Dyplomacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Jaroslav Bžoch, Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej
Zsolt Németh, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Węgier
Peter Osuský, Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej Republiki Słowackiej
Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP
Bogdan Klich, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

11:15 – 11:30 Karpackie Pozdrowienia dla świata
Krótkie pozdrowienia z różnych i ciekawych miejsc Karpat, przesłane przez ciekawych ludzi; forma popularyzacji i wspólnego działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karpat.

2. 11:30 – 12:45
Europa Środkowa w środowisku międzynarodowym (tworzenie nowego ładu kontynentalnego i globalnego)
– Bukaresztańska 9, Trójmorze
– Zmiana sytuacji geopolitycznej po wyborach w Stanach Zjednoczonych
– Wzrost znaczenia Chin po pandemii
– Zmiany ładu politycznego w Unii Europejskiej w warunkach dyskusji o jej reformie
– Wzrost potencjału militarnego Rosji
Paneliści:
• Moderator: Przemysław Żurawski vel Grajewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Trójmorze, Polska
Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu RP, Polska
Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Polska
Asta Skaisgyryte, Główny Doradca Prezydenta Litwy
Richard Hörcsik, Przewodniczący Komisji Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego Węgier
Zygimantas Pavilionis, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Litwy
Ben-Oni Ardelean, Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Rumunii
Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

12:45 – 13:00 Karpackie pozdrowienie dla świata

3. 13:00 – 14:15
Infrastruktura Północ-Południe 2040. Zielony Ład – Bezpieczeństwo na drodze. Bezpiecznie i blisko dla podróżnych. Bezpiecznie dla środowiska
– Szybka kolej łącząca państwa UE
– Drogi (Via Carpathia, Via Baltica, A1, S3)
– Bezpieczeństwo transportu
– Europejski Zielony Ład – wymiar transportowy

Paneliści:
• Moderator: Włodzimierz Zientarski, dziennikarz motoryzacyjny, ekspert ds. bezpieczeństwa drogowego
Vladislav Krikliy, Minister Infrastruktury Ukrainy
Marius Skuodis, Minister Transportu i Komunikacji Litwy
Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury RP
Jan Sechter, Wiceminister ds. UE i stosunków międzynarodowych, kolei, transportu wodnego, lotnictwa cywilnego, ITS, przestrzeni kosmicznej, badań i rozwoju, Czechy
Adrian Covasnianu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Rumunii
Péter Tóth, Podsekretarz Stanu ds. Transportu, Węgry

Wydarzenie specjalne:

14:30 – Odsłonięcie tablicy okolicznościowej: przewodniczący komisji spraw zagranicznych Czech, Polski, Słowacji i Węgier upamiętnią 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Euroregionem Karpackim – Polska a Sekretariatem Konwencji Karpackiej na rzecz koordynacji rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach.

4. 15:15 – 16:30
V4/Trójmorze – rozwój obszarów przygranicznych
– Strategia Karpacka – aktualny stan prac i wyzwania na przyszłość
– Rozwój obszarów przygranicznych – kluczowe dla spójności i integracji obszary Trójmorza.
– Informacja/Badania naukowe – bez informacji i badań wspierających sektory publiczny i prywatny nie da się osiągnąć celów rozwojowych.
– W poszukiwaniu nowej jakości współpracy transgranicznej w regionie.
– Bariery we współpracy transgranicznej – rola rządów i parlamentów w ich usuwaniu.
Paneliści:
• Moderator: Dawid Lasek, Wiceprezes Zarządu Euroregionu Karpackiego, Polska
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska
Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
Michal Šipoš, Przewodniczący Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Słowacko-Polskiej
Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm, Przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej
Ján Hudacký, Konsul Honorowy RP w Preszowie
Ana Nikolov, Szef Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych, Serbia
Grzegorz Górny, Stowarzyszenie Trójmorze, Polska
• Głos w dyskusji: Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
16:30 – 16:45 Karpackie pozdrowienie dla świata

5. 16:45 – 18:00
Cyfrowa Europa podstawą silnej gospodarki i rozwoju usług społecznych oraz szansą na pogłębienie współpracy między państwami Trójmorza (TSI)

– Cyfryzacja branż tradycyjnych: budownictwo, transport, handel, energetyka.
– Sieć 5G w państwach TSI.
– Wspólne standardy zachowania cyberbezpieczeństwa.
– Przemysł 4.0 elementem konkurencyjnej gospodarki.
– Cyfryzacja edukacji i opieki zdrowotnej – możliwości, projekty, potrzeby
Paneliści:

• Moderator: Barbara Bartuś, Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Polska
Tiit Riisalo, Doradca Prezydent Estonii
Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta RP
Peter Kremský, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Narodowej, Słowacja
Petr Očko, Wiceminister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej
Sabin Sarmas, Przewodniczący Komisji ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacji Izby Deputowanych Rumunii
Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes BGK, Polska
Michał Kanownik, Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska
• Głos w dyskusji: Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech

Wydarzenie specjalne:

18:15 – 18:45 Prezentacja katalogów sztuki Wyszehrad4ART
Prezentacja Wydawnictwa Sejmowego

28 lutego (niedziela)

6. 9:00 – 10:15
Europejski Zielony Ład szansą dla środowiska i rolnictwa ekologicznego
– Rolnictwo i obszary wiejskie na terenach górskich.
– Rodzinne gospodarstwa rolne.
– Zielony Ład (nowa strategia leśna, obszary chronionego krajobrazu).
– Jakie szanse i zagrożenia Zielony Ład stwarza dla rolnictwa i turystyki?
– Znaczenie lasów jako czynnika retencji wód.
Paneliści:
• Moderator: Bogdan Rzońca, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska
Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, Polska
Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP
Andrej Gajdoš, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Słowacja
Sándor Font, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Zgromadzenia Narodowego Węgier
Viktoras Pranckietis, Przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich Sejmu Republiki Litewskiej
Alexandr Vondra, Komisja Europejska ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności członek komisji PE ds. klimatycznych, Czechy

Wydarzenie specjalne:

10:15 – 10:35 Centrum Wymiany Młodzieży Akademickiej Ukraina-Polska

7. 10:35 – 11:50
Współpraca kulturalna – zachowanie wspólnego dziedzictwa
– Czy warto wpisać dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Karpat na listę UNESCO?
– Wkład Europy Środkowej do kultury politycznej Europy (dorobek integracyjny regionu, dziedzictwo jagiellońskie i habsburskie, wieloreligijność i wieloetniczność, małe ojczyzny, pluralizm kulturowy, nowe odczytywanie tolerancji po zbrodniach totalitarnych i czystkach etnicznych).
– Via Culturalia, Karmazynowy Szlak, Szlak Jagielloński i inne.
Paneliści:
• Moderator: Waldemar Paruch, Kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce
i Administracji UMCS, Polska
Mykoła Kniażyćkyj, Przewodniczący Podkomisji ds. Polityki Kulturalnej przy Radzie Najwyższej ds. Polityki Humanitarnej, Ukraina
Beata Surmacz, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej, Polska
Adrienne Körmendy, b. konsul generalna Węgier w Krakowie, Węgry
Csaba G. Kiss, prof. em. Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Węgry
Pavol Macala, Stowarzyszenie Interpersonalizm, Słowacja
Markijan Malśkyj, Uniwersytet Lwowski, Ukraina
Georgis Zarotiadis, Uniwersytet Ekonomiczny w Salonikach, Prezes Stowarzyszenia Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego, Grecja
• Głos w dyskusji: Dariusz Dyląg, Stowarzyszenie Res Carpathica

11:50 – 12:00 Karpackie pozdrowienia dla świata

8. 12:00 – 13:15
Urodzeni w czasach wolności. Jak sprawnie łączyć i instytucjonalizować współpracę młodzieży w Europie Środkowej?
– jakie postawy prezentuje młodzież w państwach regionu?
– wzajemne progi i bariery. Problem niskiego poziomu usług społecznych jako czynnik zniechęcający młode pokolenie do życia w państwach regionu
– jak spowodować, żeby młodzi ludzie uznali Europę Środkową za najlepszy do zamieszkania i kariery region Europy?
Paneliści:
• Moderator: Maciej Szymanowski, Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Polska
Illés Boglárka, Prezes Organizacji FIDELITAS
Anna Andrejuvová, Poseł Rady Narodowej Republiki Słowackiej
Zbigniew Stankiewicz, Arcybiskup Ryski, Łotwa
Matyáš Zrno, Redaktor naczelny portalu „Konzervativní noviny”, Czechy
Danuta Nierada, Dyrektor Kreatywna Fundacji State of Poland

14:00 Karpacki ski tour (Arłamów/Bieszczady)