Sprawa schroniska na Zaroślaku pod Howerlą oraz stan turystyki na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w Stanisławowie w roku 1925

Dariusz Dyląg, Sprawa schroniska na Zaroślaku pod Howerlą oraz stan turystyki na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w Stanisławowie w roku 1925
Притулок у Заросляку під Говерлою та стан туризму (із засіданнь Воєводської туристичної комісії в Станиславові 1925 р.)
The case of the Zaroślak na Hoverla hostel and the state of tourism at the 1925 meetings of the Provincial Tourist Commission in Stanisławów

Streszczenie: Artykuł dotyczy koncepcji budowy nowoczesnego schroniska turystycznego oddziału stanisławowskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na Zaroślaku pod Howerlą w Czarnohorze podjętej na pierwszych posiedzeniach nowo utworzonej w 1925 roku Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w Stanisławowie. Komisja omawiała również stan turystyki w województwie stanisławowskim oraz kierunki dalszych działań. Wykorzystano unikatowe materiały z Państwowego Archiwum Obwodu Iwano-Frankiwśkiego (Ukraina) oraz Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Анотація: У статті йдеться про концепцію будівництва сучасного туристичного притулку Станиславівського відділу Польського татранського товариства в Заросляку під Говерлою в Чорногорі, представлену на перших засіданнях новоствореної 1925 р. Воєводської туристичної комісії в Станиславові. Комісія також обговорювала стан туризму в Станиславівському воєводстві та напрямки подальшої діяльності. Використано унікальні матеріали Державного архіву Івано-Франківської області (Україна) та Центрального архіву гірського туризму PTTK у Кракові.

Abstract: The article deals with the concept of building a modern tourist hostel of the Stanisławów branch of the Polish Tatra Society on Zaroślak na Howerla in the Chornohora Mountains, undertaken at the first meetings of the newly formed Provincial Tourist Commission in Stanisławów in 1925. The Commission also discussed the state of tourism in the Stanisławów region and the direction of further activities.

Słowa kluczowe: historia turystyki, schroniska, województwo stanisławowskie, Karpaty Wschodnie.
Ключові слова: історія туризму, притулки, Станіславівське воєводство, Східні Карпати.
Keywords: history of tourism, hostels, Stanisławów Voivodeship, Eastern Carpathians.