Społeczne funkcje obszarów chronionych

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Społeczne funkcje obszarów chronionych” zorganizowanej w 150. rocznicę utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego i 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego. W 2022 r. mija 150. rocznica utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego oraz 90. rocznica powołania pierwszego w Polsce Parku Narodowego w Pieninach. Te dwa wydarzenia stanowią inspirację do zorganizowania konferencji poświęconej obszarom chronionym. Jako hasło przewodnie konferencji przyjęto cel utworzenia Parku Narodowego Yellowstone, zawarty w akcie jego powołania: „For the Benefit and Enjoyment of the People”, który motywuje do podjęcia dyskusji dotyczącej społecznych funkcji parków narodowych i innych obszarów prawnie chronionych.

Konferencja „Społeczne funkcje obszarów chronionych” odbędzie się w dniach 18–19 marca 2022 r. w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ze względu na odwołanie w założeniach konferencji do setnej rocznicy powstania Parku Narodowego Yellowstone współpracą zainteresowała się również strona amerykańska. Konferencji będzie również towarzyszyła wystawa związana z 90 leciem Pienińskiego Parku Narodowego.

Lista referentów jest już zamknięta, nadal można jednak zapisywać się na konferencję, aby wziąć udział w obradach. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zaproszeniu.
Aby zobrazować zakres tematyczny poruszanych zagadnień przytaczamy kilkanaście wybranych tytułów:
1/ Społeczne funkcje terenów chronionych w prawie polskim, czeskim i słowackim [prof. dr hab. Wojciech Radecki, dr Daria Danecka, INP PAN];
2/Rezerwaty biosfery w ochronie zasobów przyrody i rozwoju lokalnym w Polsce [prof. dr hab. Beata Raszka, dr hab. Krzysztof Kasprzak, Uniw. Przyr. Wrocław];
3/ Społeczne zaangażowanie w obronę Poleskiego Parku Narodowego [ dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Uniw. Przyr. Lublin];
4/ Społeczne uwarunkowania powoływania parków krajobrazowych [dr Paweł M. Owsianny, UAM];
5/ Dla kogo są polskie parki narodowe? Perspektywa społeczno-polityczna [dr Krzysztof Niedziałkowski IFiS, PAN];
6/ Przewodnictwo górskie na obszarach chronionych [dr hab. Piotr Gryszel, prof. UE Wrocław];
7/ Problemy społecznej akceptacji ochrony przyrody w Tatrach [dr Paweł Skawiński];
8/ Światowy Geopark UNESCO jako narzędzie promocji ochrony przyrody oraz wsparcia społeczności lokalnych – polskie przykłady [dr Jacek Koźma, dr hab. inż Barbara Radwanek-Bąk, dr hab. inż. Jan Urban, mgr Michał Poros, IGSMiE PAN, IOP PAN, Stow. Geopark Świętokrzyski];
9/ Perspektywy wdrażania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w działalności Parków Narodowych w Polsce [dr Andrzej Siwek, UJ];
10/ Ignacy Kitowski, dr hab. Usługi ekosystemowe Poleskiego Parku Narodowego – dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość;
11/ Karpackie Obszary Chronione – problem czy szansa [Monika Ochwat-Marcinkiewicz, Stowarzyszenie Ekopsychologia];
12/Park narodowy jako podmiot lokalnej gospodarki (przykład BgPN i TPN) [dr Robert Palusiński, UJ];
13/ Nie taki park straszny – jak zmniejszyć obawy przed tworzeniem parków narodowych [mgr inż. arch. Marta Klimkiewicz];
14/Udostępnienie parków narodowych w czasie pandemii COVID-19 – cele, potrzeby, substytuty [dr hab. Zygmunt Kruczek, mgr Karolina Nowak, AWF, Kraków].

Zapraszamy do udziału!