Zlodowacenie najwyższych grup górskich Karpat Wschodnich podczas maksimum ostatniego glacjału

Piotr Kłapyta, Zlodowacenie najwyższych grup górskich Karpat Wschodnich podczas maksimum ostatniego glacjału
Зледеніння найвищих гірських груп Східних Карпат під час піку останнього зледеніння
Glaciation in the highest parts of the Eastern Carpathians during the Last Glacial Maximum

Streszczenie: Artykuł omawia wyniki najnowszych badań geomorfologicznych nad zlodowaceniem Gór Rodniańskich (2303 m n.p.m.) i Czarnohory (2061 m n.p.m.), będących najwyżej wzniesionymi grupami górskimi w Karpatach Wschodnich. Przedstawiono zrekonstruowany zasięg i geometrię lodu oraz obliczono wysokość linii równowagi bilansowej 63 paleolodowców obecnych na tym obszarze podczas maksimum ostatniego zlodowacenia (około 20 tys. lat temu). Wyniki badań wskazują, że lokalnym centrum zlodowacenia Karpat Wschodnich była Czarnohora. Mimo, że średnia wysokość tego masywu jest niższa o 110 m w porównaniu z Górami Rodniańskimi, to w Czarnohorze zrekonstruowano największą całkowitą i średnią powierzchnię lodowców (odpowiednio: 51,6 km2 i 2,51 km2) oraz rozpoznano największy i najdłuższy lodowiec w całych Karpatach Wschodnich (lodowiec Prutu: 11.3 km2 powierzchni i 6.6 km długości).

Анотація: У статті розглядаються результати новітніх геоморфологічних досліджень зледеніння Роднянських гір (2303 м) та Чорногори (2061 м), які є найвищими гірськими групами Східних Карпат. Представлено реконструйований діапазон і геометрію льоду, а також розраховано висоту лінії балансу 63 палеольодовиків, наявних у цій місцевості під час останнього льодовикового піку (близько 20 тис. р. тому). Результати досліджень засвідчують, що Чарногора була місцевим центром зледеніння Східних Карпат. Хоча середня висота цього масиву на 110 м нижча, ніж у Роднянських горах, на Чорногорі встановлено найбільшу загальну та середню площу льодовиків (51,6 км2 та 2,51 км2 відповідно), а також визначено найбільший та найдовший льодовик у всіх Східних Карпатах. (Льодовик Пруту: площа 11,3 км2 і довжина 6,6 км).

Abstract: The article presents the results of novel geomorphological studies on glaciation in the Rodna (2303 m asl) and Chornohora (2061 m asl) massifs which represent the highest mountain massifs located in the Eastern Carpathians. The reconstructed extent and ice-surface geometry as well as equilibrium line altitudes (ELAs) for 63 palaeoglaciers in the study area during the Last Glacial Maximum (LGM; ca 20 ka) were presented. The results indicate that the Chornohora Mts. represent the local centre of glaciation. Although the Chornohora is lower by 110 m compared to the Rodna Mountains, it had larger glaciers (2.51 km2) and a greater total glaciation area (51.6 km2) as well as the largest and longest LGM glacier in the entire Eastern Carpathians with 11.3 km2 of area and a length of 6.6 km.

Słowa kluczowe: maksimum ostatniego zlodowacenia (LGM), Czarnohora, Góry Rodniańskie, Karpaty Wschodnie.
Ключові слова: пік останнього зледеніння (LGM), Чoрногора, Роднянські гори, Східні Карпати.
Keywords: Last Glacial Maximum (LGM), Chornohora Mts, Rodna Mts, Eastern Carpathians.