Historia „Szpitala Serwackiego” w Żabiu – przyczynek do dziejów opieki zdrowotnej na przedwojennej Huculszczyźnie

Leszek Rymarowicz, Historia „Szpitala Serwackiego” w Żabiu – przyczynek do dziejów opieki zdrowotnej na przedwojennej Huculszczyźnie
Історія «Лікарні Сервацького» у Жаб’ю – внесок в історію охорони здоров’я на довоєнній Гуцульщині
History of the „Serwacki Hospital” in Żabie – a contribution to the history of health care in the pre-war Hutsul region

Streszczenie: W artykule, na tle opisywanego w wielu źródłach złego stanu zdrowotnego Hucułów w ostatnich dziesięcioleciach XIX w. i w pierwszych dziesięcioleciach XX w. (szczególnie rozpowszechnione były tam choroby weneryczne), opisano organizację opieki zdrowotnej na Huculszczyźnie – w szczególności budowę i funkcjonowanie tam szpitali/lecznic. Szczegółowo przedstawiono historię lecznicy zbudowanej przez władze państwowe w Żabiu w latach 1929-31, przez miejscowych nazywanej jeszcze do niedawna „Szpitalem Serwackiego”. Obiekt ten istnieje w obecnej Werchowynie do dzisiaj, wpisany jest do ukraińskiego rejestru zabytków i aktualnie mieści Dziecięcą Szkołę Sztuk.

Анотація: У статті описано організацію охорони здоров’я на Гуцульщині та представлено історію збудованої державною владою амбулаторії у Жаб’ю у 1929-31 роках під назвою «Лікарня Сервацького». Цей об’єкт існує на території сучасної Верховини до сьогодні, внесений до Українського реєстру пам’яток і на даний момент у ньому розміщується Дитяча школа мистецтв.

Abstract: The article describes the organization of health care in the Hutsul region and describes the history of the the „Serwacki Hospital” medical facility, built by the state authorities in Żabie in 1929-31. The building still exists in present-day Verkhovyna, is listed in the Ukrainian register of historical monuments, and currently houses the Children’s Art School.

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, Żabie, Huculszczyzna, Karpaty Wschodnie.
Ключові слова: охорона здоров’я, Жаб’є, Гуцульщина, Східні Карпати.
Keywords: health care, Żabie, Hutsul region, Eastern Carpathians.