Mikrotoponimia Beskidu Niskiego – Roberta Słabczyńskiego

Spis treści
Wstęp

 1. Cel i zakres pracy
 2. Charakterystyka źródeł
 3. Stan badań
 4. Wybrane zagadnienia metodologiczne
  4.1. Znaczenie terminu mikrotoponim
  4.2. Powstawanie mikrotoponimów i ich funkcje
  4.3. Cechy mikrotoponimów
  4.4. Klasyfikacje mikrotoponimów w pracach onomastycznych
 5. Kryteria wyodrębniania mikrotoponimów
 6. Struktura pracy
 7. Historia badanego obszaru
 8. Ludność
 9. Język mieszkańców badanych wsi

I. Słownik mikrotoponimów

 1. Zasady redakcyjne słownika
 2. Słownik

II. Klasyfikacja semantyczno-motywacyjna zgromadzonego materiału

 1. Mikroojkonimy
  1.1. Rozwój nazewnictwa
  1.2. Klasyfikacja
  1.3. Wnioski
 2. Mikroanojkonimy
  2.1. Hydronimy
  2.1.1. Rozwój nazewnictwa
  2.1.2. Klasyfikacja
  2.1.3. Wnioski
  2.2. Oronimy
  2.2.1. Rozwój nazewnictwa
  2.2.2. Klasyfikacja
  2.2.3. Wnioski
  2.3. Nazwy pól
  2.3.1. Rozwój nazewnictwa
  2.3.2. Klasyfikacja
  2.3.3. Wnioski
  2.4. Nazwy terenów leśnych
  2.4.1. Rozwój nazewnictwa
  2.4.2. Klasyfikacja
  2.4.3. Wnioski
  2.5. Hodonimy
  2.5.1. Rozwój nazewnictwa
  2.5.2. Klasyfikacja
  2.5.3. Wnioski
  2.6. Nazwy obiektów kultury
 3. Podsumowanie

III. Stałość i zmienność nazw

 1. Nazwy paralelne
  1.1. Zmiany nazw strumieni
  1.2. Zmiany nazw gór
  1.3. Zmiany nazw mikroojkonimów
  1.4. Zmiany nazw pól, gruntów leśnych
  1.5. Zmiany nazw różnych obiektów kultury
  1.6. Wnioski
 2. Nazwy wariantywne
 3. Relacje między nazwą a obiektem
  3.1. Zanik obiektu, zanik nazwy
  3.2. Zanik obiektu, nazwa zachowana
  3.3. Istnienie obiektu, zanik motywacji, zanik nazwy
  3.4. Zanik motywacji, funkcjonowanie nazwy
  3.5. Istnienie obiektu, zmiana rangi obiektu, zanik nazwy
  3.6. Nazwa zachowana, ograniczenie zakresu nazwy
  3.7. Istnienie obiektu, zanik nazwy
  3.8. Istnienie obiektu, istnienie nazwy
  3.9. Zanik nazwy, obiekt trudny do zlokalizowania
  3.10. Wnioski

IV. Mikrotoponimy jako symptomy pogranicza

 1. Pogranicze
 2. Mikrotoponimy jako symptomy
  2.1. Symptomy pogranicza językowego i etnicznego
  2.1.1. Symptomy pogranicza między językiem ogólnopolskim i gwarą
  2.1.2. Pogranicze międzyjęzykowe (etniczno-językowe)
  2.1.2.1. Substytuty i hybrydy polsko-łemkowskie
  2.1.2.2. Bazy apelatywne i antroponimiczne mikrotoponimów
  2.1.2.2.1. Nazwy oparte na bazach polskich i łemkowskich
  2.1.2.2.2. Nazwy oparte tylko na bazach łemkowskich
  2.1.2.2.3. Nazwy oparte na bazach polskich
  2.1.2.2.4. Nazwy oparte na bazach rumuńskich
  2.1.2.2.5. Nazwy oparte na bazach słowackich i węgierskich
  2.1.3. Podsumowanie
  2.2. Mikrotoponimy jako symptomy pogranicza religijnego
  2.3. Mikrotoponimy jako symptomy pogranicza socjokulturowego
 3. Swój/obcy na pograniczu
  Zakończenie
  Wykaz skrótów
  Źródła
  Inne skróty
  Wykaz map, ilustracji, fotografii, tabel
  Załączniki
  Bibliografia
  Indeks nazw