Spis treści Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” 2022, nr 2

Wykaz skrótów / List of abbreviations / Listă de abrevieri

Od redakcji – „Dokąd się wybierzesz?” / From the editors – „Where will you go?” / Editorial – „Unde vei merge?”

Dział naukowy / Scientific department / Secțiunea științifică

Tadeusz M. Trajdos – „Początki i dawne dzieje Zubrzycy Dolnej / Origins and past history of Zubrzyca Dolna / Începuturile și alte povești vechi din Zubrzyca Dolna”

Leszek Rymarowicz – „Dr. inż. Mykoły Sajewycza (1885-1944) życie i zasługi dla ochrony karpackiej przyrody / Eng. Mykola Sayevych (1885-1944) life and services to the protection of the Carpathian natural environment / Viața dr. ing. Nicolai Saievycz (1885-1944) și meritele sale în protejarea naturii din Carpați”

Piotr Sadowski – „Czołgi na połoninach. Epizody z walk o przełęcz nad Roztokami Górnymi jesienią 1944 r. / Tanks on the Poloniny. Dispatches from the battles for the pass over the Upper Roztoky in autumn 1944 / Tancurile din pășunile alpine. Frânturi din lupta pentru trecătoarea din Roztoki Górne din toamna anului 1944”

Piotr Kłapyta, Marcel Mindrescu, Jerzy Zasadni – „Rekonstrukcja lodowców w Górach Marmaroskich / Glacial reconstruction in the Maramureş Mountains / Reconstrucția ghețarilor din Munții Maramureșului”

Jan Skłodowski – „Pop Iwan, Stoh i Hnitesa – pomiędzy historią a legendą / Pip Ivan, Stoh and Hnitesa – between history and legend / Pop Ivan, Stogu și Ignăteasa – între istorie și legendă”

Dariusz Dyląg – „Oddział stanisławowski Towarzystwa Tatrzańskiego w pierwszych trzech latach swojej działalności (1876-1879) / The Stanislawow Branch of the Tatra Society in the first three years of its activity (1876-1879) / Filiala Stanislawow a Societății Tatra în primii trei ani de funcționare (1876-1879)”

Dział popularny / Popular section / Secțiunea publică

Jarosław Balon – „Czym są dla mnie Karpaty / What the Carpathians mean to me / Ce sunt pentru mine Carpații”

Bolesław Bawolak, Mikołaj Gabło – „Czy Olchowiec został faktycznie utracony? / Was Olchowiec really lost? / S-a pierdut Olchowiec cu adevărat?”

Elżbieta Frankowska-Cząstka – „Kominy Tylkowe / Kominy Tylkowe – mountain pasture”

Magdalena Hajduk – „Granią i połoniną Alp Rodniańskich / Through the ridges and meadows of the Rodna Alps / Crestele și pajiștile Alpilor Rodnei”

Dominik Księski – „O Ineulu Rodniańskim i kaukaskim Ine – dygresje / About Ineu in the Rodna mountains and Caucasian Ine – digressions / Despre Ineu în Munţii Rodnei şi Ine în Munții Caucaz – digresiuni”

Witold Grzesik – „O pracach przy dzwonnicy w Polanach Surowicznych w 2022 roku / On the work on the Polany Surowiczne bell tower in 2022 / Despre lucrările la clopotnița din Polany Surownicze în anul 2022”

Dariusz Dyląg – „Rozmowy w kuluarach Wołoskiego Panelu Dyskusyjnego z prof. Iloną Czamańską, prof. Grzegorzem Jaworem, dr Anną Oczko, dr. Krzysztofem Wielgusem i wojewodą wołoskim Józefem Michałkiem / Behind-the-scenes discussions of the Wallachian Discussion Panel with Prof. Ilona Czamanska, Prof. Grzegorz Jawor, Dr. Anna Oczko, Dr. Krzysztof Wielgus and Wallachian Governor Jozef Michalek / Discuții centrate pe aspecte valahe cu prof. Ilona Czamanska, prof. Grzegorz Jawor, dr. Anna Oczko, dr. Krzysztof Wielgus și guvernatorul valah Jozef Michalek”

Dział recenzyjny / Review section / Secțiunea de recenzii

„Wyobrażona Ruś Karpacka prof. Magocsiego” – P.R. Magocsi, Pod osłoną gór. Dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów, Rzeszów 2022 / „Prof. Magocsi’s imagined Carpathian Ruthenia” – P.R. Magocsi, Under the Cover of the Mountains. The history of Carpathian Ruthenia and the Carpathian Ruthenians / „Imaginara Rutenie Carpatică a prof. Magocsi” – P.R. Magocsi, Sub scutul munților. Istoria Ruteniei carpatice și a rutenilor

„Warsztat malarski Zomphów” – T.M. Trajdos, Warsztat malarski Alojzego Zompha w Bardiowie oraz Wiktora Zompha w Bardiowie i Krynicy w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2022 / „The Zomph painting workshops” – T.M. Trajdos, The painting workshop of Alojzy Zomph in Bardiów and Wiktor Zomph in Bardiów and Krynica in the second half of the 19th century / „Atelierul de pictură a familiei Zomph” – T.M. Trajdos, Atelierul de pictură a lui Alojzy din Bardejov și a lui Wiktor Zomph în Bardejov și Krynica în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

„Historia i tradycja doliny Rȃului w Górach Marmaroskich” – Ş. Andreica, Istorie şi tradiție pe Valea Rȃului (Vaser), Kluj-Napoca 2015 / „History and tradition of the Rȃului Valley in the Maramureş Mountains”

„Pół wieku «Magur»” – „Magury ’22” – rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi / „Half a century of «Magury»” – „Magury ’22” – a yearbook dedicated to the Beskid Niski and the Foothills, edited by Slawomir Michalik and Aneta Załuga / „Jumătate de secol de «Măguri»” – „Măguri 22” – anuar de etnografie regională dedicat Beskizilor de Jos și podișurilor sub redacția lui Slawomir Michalik și a Anetei Zaluga

„Biografie językowe Polaków na pograniczach” – H. Krasowska, Polacy między Donem, Dniestrem a Prutem. Biografie językowe, Warszawa 2022 / „Linguistic biographies of Poles in the borderlands” – H. Krasowska, Poles between the Don, Dniester and Prut. Linguistic biographies / „Biografii lingvistice ale polonezilor aflați la zona de frontieră” – H. Krasowska, Polonezii între Don, Nistru și Prut. Biografii lingvistice

„Pierwsze przejście Polki łukiem Karpat” – E. Chwałko, Łuk Karpat. 84 dni samotnej wędrówki, Wrocław 2022 / „The first passage of a Polish woman through the Carpathian arc” – E. Chwałko, The Carpathian Arc. 84 days of solitary wandering / „Prima trecere a unei poloneze de arcul Carpaților” – E. Chwałko, Arcul Carpaților. 84 de zile de drumeții singuratice

„Stanisławowskie polonica” – J. Krasnodębski, Nie tylko Mickiewicz… Wybrane pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa, Warszawa 2021 / „Stanisławowskie polonica” – J. Krasnodębski, Not only Mickiewicz… Selected monuments and memorial plaques of Stanisławów / „Stanislawowskie polonica” – J. Krasnodębski, Nu doar Mickiewicz…Monumente și plăci comemorative selecționate din Stanisławów

15-lecie „Nowego Kuriera Galicyjskiego” / 15th anniversary of the „New Galician Courier” / A 15-a aniversarea a „Noului Curier Galițian”

„Karpaty zasługują na swój rocznik” – Rocznik Ludzi Karpat „Res Carpathica” 2021, nr 1 / „The Carpathians deserve their yearbook” – Yearbook of the Carpathian People „Res Carpathica” 2021, no. 1 / „Carpații merită anuarul lor” – Anuar Lumea Carpaților „Res Carpathica” 2021, nr. 1

II tom rocznika Centrum Badań Historyczno-Teologicznych w Giulești pod redakcją Livii Ardelean / Second volume of Giulești Centre for Historical and Theological Research Yearbook edited by Livia Ardelean / Volumul al II-lea al anuarului Centrului de Cercetări Istorico-Teologice din Giulești editat de Livia Ardelean

„Wierchy” 2020 [wyd. 2022], R. 86, pod redakcją Wiesława Aleksandra Wójcika

„Rocznik Przemyski” 2022, t. 58, z. 1 (27), pod redakcją Tomasza Pudłockiego, Marii Stinii i Wiktora Szymborskiego

„Zeszyty Rabczańskie” 2022, nr 7, pod redakcją Katarzyny i Jana Ceklarzów

„Kwartalnik Kresowy” 2022, nr 2, pod redakcją Tadeusza Skoczka

„Rusyn” 2022, nr 5, pod redakcją Aleksandra Zozulaka

Moje Karpaty. 10 gór z charakterem / My Carpathians. 10 mountains with character / Carpații mei. 10 munți cu personalitate – Moniki Witkowskiej

Wybór z Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza w tegorocznej Bibliotece „Więzi” / A selection from Stanisław Vincenz’s On the High Polonyna in this year’s „Więź” Library / Selecție din cartea lui Stanisław Vincenz, Pe plaiuri înalte, în ediția din acest an a bibliotecii „Więź”

Ukraińskie wydanie Dialogów z sowietami Stanisława Vincenza / Ukrainian edition of Stanisław Vincenz’s Dialogues with the Soviets / Publicarea în limba ucraineană a cărții lui Stanisław Vincenz, Dialoguri cu sovieticii

Nie wszyscy wrócą / Not everyone will return / Nu toți se întorc – Beaty Sabały-Zielińskiej

Stanisławów na dobre i na złe. Wspomnienia i relacje Polaków w wyborze oraz opracowaniu Jarosława Krasnodębskiego / Stanisławów for Good and for Bad. Memories and Accounts of Poles, selected and edited by Jarosław Krasnodębski / Stanislawow în timpuri bune și rele. Amintirile și relatări ale polonezilor – selecție și editare realizate de Jarosław Krasnodębski

Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina / Witness to a vanishing heritage. Polish Speech in Bukovina: Romania – Ukraine / Mărturia unei moșteniri pierdute. Limbajul polonez în Bucovina: România – Ucraina – Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha Suchomłynowa

Dział kronikarski / Chronicle section / Secțiunea de actualități

Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad miejscami pamięci narodowej dla obywateli Ukrainy / Diplomas of the Minister of Culture and National Heritage for the care of places of national remembrance for citizens of Ukraine / Diplome oferite de Ministrul Culturii si Patrimoniului Național pentru ocrotirea locurilor de comemorare națională pentru cetățenii Ucrainei

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Jarosława Krasnodębskiego / Public defence of the doctoral dissertation of Jarosław Krasnodębski / Susținerea publică a tezei de doctorat a lui Jaroslaw Krasnodebski

Konkurs fotograficzny „Karpacki Rok 2021” / „Carpathian Year 2021” photographic competition / Concurs de fotografie „Anul Carpatic 2021”

Pomoc Ukrainie / Aid to Ukraine / Ajutor pentru Ucraina

Kolos (za rok) 2021 dla Ewy Chwałko / Colossus (for the year) 2021 for Ewa Chwałko / Colosul anului 2021 înmânat Ewei Chwalko

Spotkanie z prof. Patrice M. Dabrowski (USA) / Meeting with Prof. Patrice M. Dabrowski / Întâlnire cu prof. Patrice M. Dabrowski

Ukraina, przez Galicję do Europy – spotkanie z prof. Łukaszem Sroką / Ukraine, via Galicia to Europe – meeting with Professor Łukasz Sroka / Ucraina, prin Galiția către Europa – întâlnire cu prof. Łukasz Sroka

Sądecki wernisaż Jana Szarana / Vernissage in Nowy Sącz of Jan Szaran / Vernisajul lui Jan Szaran – Lanțul muntos Beskid Sądecki

Premiera filmu Roberta Żurakowskiego pt. Śniła mi się Połonina / Premiere of Robert Żurakowski’s film, Polonyna, my dream / Premiera filmului Plaiurile din vis regizat de Robert Zurakowski

Postać i dorobek malarski br. Dydaka Baturyny OFM / The figure and painted work of Brother Dydak Baturyna, OFM / Opera pictată de fr. Dydak Baturyna OFM

Góralska muzyka Krzysztofa Gocała / Highland music by Krzysztof Gocał / Muzică munteanească de Krzysztof Gocal

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mirosława Kuklika / Public defence of the doctoral dissertation of Mirosław Kuklik / Susținerea publică a tezei de doctorat a lui Miroslaw Kuklik

Spotkanie z prof. Paulem R. Magocsim / Meeting with Professor Paul R. Magocsi / Întâlnire cu prof. Paul R. Magocsi

Wybrane zagadnienia łemkowskiej i bojkowskiej toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów – wykład dr. Wojciecha Krukara / Selected issues of Lemko and Boyko toponymy in the Beskid Niski and Bieszczady mountains – lecture by Wojciech Krukar, PhD. / Aspecte selectate din toponimia zonelor Lemko și Boyko, situate în Bezkizii de Jos și Munții Bieszczady – prelegere susținută de dr. Wojciech Krukar

35-lecie studenckiej bazy namiotowej w Radocynie / 35th anniversary of the student tent base in Radocyna / A 35-a aniversare a locului de campare studențesc din Radocyna

40. Łemkowska Watra w Żdyni / 40th Lemko Celebration in Zdynia / A 40-a ediție a festivalului „Vatra Łemko” din Zdynia

Dr Laurenţiu Batin Członkiem Honorowym Stowarzyszenia „Res Carpathica” / Laurenţiu Batin, PhD. Honorary Member of the Association „Res Carpathica” / Dr. Laurenţiu Batin Membru de onoare al Asociației „Res Carpathica”

Międzynarodowe sympozjum w Giulești (Rumunia) „Góry Marmaroszu – środowisko naturalne oraz przemiany historyczne i kulturowe” / International symposium in Giulești (Romania) „The Maramureş Mountains – natural environment, and historical and cultural changes” / Simpozionul internațional din Giulești (România) „Munții Maramureșului – mediul lor natural, evoluția istorică și culturală”

Wycieczka Towarzystwa Karpackiego w Góry Rodniańskie 1-10 IX 2022 r. / Carpathian Society excursion to the Rodna Mountains 1-10 September 2022 / Excursia Societății Carpatine în Munții Rodnei din 1-10 IX 2022

Otwarto obiekt/schron BdPN na Połoninie Wetlińskiej / The BdPN’s facility/shelter in Połonina Wetlinska opened / A fost inaugurat adăpostul PNB din Polonina Wetlinska

Utopia wcielona, czyli Zakład Przyrodoleczniczy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie – wykład Natalii Tarkowskiej / Utopia incarnate, or the Natural Medicine Centre of Dr Apolini Tarnawski in Kosovo – lecture by Natalia Tarkowska / Utopia întrupată, respectiv clinica de fizioterapie a doctorului Apolinar Tarnawski în Kosovo – prelegere susținută de Natalia Tarkowska

Konferencja naukowa „Babia Góra. Na styku kultur” / The „Babia Góra. At the meeting point of cultures” scientific conference / Conferința științifică „Muntele Babia. La răscruce de culturi”

Powrót do źródeł – na szlaku Wołochów / Back to the source – on the trail of the Wallachians / Întoarcerea la sursă – pe urmele valahilor

Walery Eljasz-Radzikowski. Życie i twórczość… / Walery Eljasz-Radzikowski. The life and work of… / Walery Eljasz-Radzikowski. Viața și opera…

Nagroda honorowa Pro Historia Polonorum 2022 dla prof. Patrice M. Dabrowski / Pro Historia Polonorum 2022 honorary award to Prof. Patrice M. Dabrowski / Premiul onorific Pro Historia Polonorum 2022 acordat prof. Patrice M. Dabrowski

I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami / First Interdisciplinary Congress on Cemetery Research / Primul Congres Interdisciplinar de Cercetare a Cimitirelor

V konferencja Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego z cyklu „Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat” / 5th conference of the Przemysl Cultural Society in the series „Events and People of the 19th and 20th Centuries – Przemysl, the Przemysl Land and the Subcarpathian Region in Carpathian Europe” / A V-a conferință a Societății Culturale Przemyśl din ciclul „Evenimentele și oamenii secolelor XIX-XX– Przemyśl, teritoriul orașului Przemyśl și regiunea subcarpatică în Europa Carpaților”

Kongres Kultury Regionów / Congress of the Culture of the Regions / Congresul Culturii Regiunilor

Na cmentarnych kwaterach wojennych polskich legionistów w Bohorodczanach, w Nadwórnej i w Zielonej / At the war cemeteries of Polish legionaries in Bohorodchany, Nadvirna and Zielona / La locurile de veci ale legionarilor polonezi din Bohorodceanî, Nadvirna și Zielona

Międzynarodowa konferencja „1412-1772-2022. Zastaw Spiski” na niedzickim i lubowelskim zamku / International Conference „1412-1772-2022. The Pledge of Allegiance” at Niedzica and Lubovna Castles / Conferința internațională „1412-1772-2022. Gajul din Spiš” de la Castelul Niedzica și Castelul Ľubovňa

Zwyczajne Walne Zebranie 2022 Stowarzyszenia „Res Carpathica” / Ordinary General Meeting 2022 of the „Res Carpathica” Association / Obișnuita adunare generală a Asociației „Res Carpathica” din 2022

Zimowa pomoc dla Bystreca / Winter aid for Bystrec / Ajutor pe timp de iarnă pentru Bystrec

Na wzgórzu Kaim w 108. rocznicę obrony Twierdzy Kraków / On Kaim Hill on the 108th anniversary of the defence of the Krakow Fortress / Pe dealul Kaim cu ocazia celei de-a 108-a aniversare a apării Cetății Cracoviei

Projekt „Potęga Karpat” i Wołoski Panel Dyskusyjny w Zakopanem / „Power of the Carpathians” project and Wallachian Discussion Panel in Zakopane / Proiectul „Puterea Carpaților” și discuții centrate pe aspecte valahe în Zakopane

Apoloniusz Rajwa Dobroczyńcą TPN-u / Apoloniusz Rajwa Benefactor of TPN / Apoloniusz Rajwa cu titlul de binefăcător al PNT

78. rocznica ostatniego lotu Liberatora / 78th anniversary of the Liberator’s last flight / A 78-a aniversare de la ultimul zbor a bombardierului Liberatorul

Academia „Res Carpathica” w 2022 roku / Academia „Res Carpathica” in 2022 / Academia „Res Charpatica” în anul 2022

Bukowiński Festiwal Nauki 2022 / Bukovina Science Festival 2022 / Festivalul bucovinean al științei 2022

Nasz kalendarz na rok 2023 / Our calendar for 2023 / Calendarul nostru pentru anul 2023

Nekrologi / Obituaries / Necrologuri

Skorowidz nazw / Index of names / Indice de nume

Skorowidz nazwisk / Index of surnames / Indice de nume de familie

error: Treść jest chroniona!