Spis treści Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” 2022, nr 2

Wykaz skrótów / List of abbreviations / Listă de abrevieri

Od redakcji – „Dokąd się wybierzesz?” / From the editors – „Where will you go?” / Editorial – „Unde vei merge?”

Dział naukowy / Scientific department / Secțiunea științifică

Tadeusz M. Trajdos – „Początki i dawne dzieje Zubrzycy Dolnej / Origins and past history of Zubrzyca Dolna / Începuturile și alte povești vechi din Zubrzyca Dolna”

Leszek Rymarowicz – „Dr. inż. Mykoły Sajewycza (1885-1944) życie i zasługi dla ochrony karpackiej przyrody / Eng. Mykola Sayevych (1885-1944) life and services to the protection of the Carpathian natural environment / Viața dr. ing. Nicolai Saievycz (1885-1944) și meritele sale în protejarea naturii din Carpați”

Piotr Kłapyta, Marcel Mindrescu, Jerzy Zasadni – „Rekonstrukcja lodowców w Górach Marmaroskich / Glacial reconstruction in the Maramureş Mountains / Reconstrucția ghețarilor din Munții Maramureșului”

Jan Skłodowski – „Pop Iwan, Stoh i Hnitesa – pomiędzy historią a legendą / Pip Ivan, Stoh and Hnitesa – between history and legend / Pop Ivan, Stogu și Ignăteasa – între istorie și legendă”

Dariusz Dyląg – „Oddział stanisławowski Towarzystwa Tatrzańskiego w pierwszych trzech latach swojej działalności (1876-1879) / The Stanislawow Branch of the Tatra Society in the first three years of its activity (1876-1879) / Filiala Stanislawow a Societății Tatra în primii trei ani de funcționare (1876-1879)”

Dział popularny / Popular section / Secțiunea publică

Jarosław Balon – „Czym są dla mnie Karpaty / What the Carpathians mean to me / Ce sunt pentru mine Carpații”

Bolesław Bawolak, Mikołaj Gabło – „Czy Olchowiec został faktycznie utracony? / Was Olchowiec really lost? / S-a pierdut Olchowiec cu adevărat?”

Elżbieta Frankowska-Cząstka – „Kominy Tylkowe / Kominy Tylkowe – mountain pasture”

Maria Czub-Wypych – „Munţii Ciucaş – «Góry Piwne» / Ciucas Mountains – «Beer Mountains» / Munţii Ciucaş – «Munţii de Bere»”

Witold Grzesik – „O pracach przy dzwonnicy w Polanach Surowicznych w 2022 roku / On the work on the Polany Surowiczne bell tower in 2022 / Despre lucrările la clopotnița din Polany Surownicze în anul 2022”

Magdalena Hajduk – „Granią i połoniną Alp Rodniańskich / Through the ridges and meadows of the Rodna Alps / Crestele și pajiștile Alpilor Rodnei”

Dominik Księski – „O Ineulu Rodniańskim i kaukaskim Ine – dygresje / About Ineu in the Rodna mountains and Caucasian Ine – digressions / Despre Ineu în Munţii Rodnei şi Ine în Munții Caucaz – digresiuni”

„Rozmowy w kuluarach Wołoskiego Panelu Dyskusyjnego z prof. Iloną Czamańską, prof. Grzegorzem Jaworem, dr Anną Oczko, dr. Krzysztofem Wielgusem i wojewodą wołoskim Józefem Michałkiem / Behind-the-scenes discussions of the Wallachian Discussion Panel with Prof. Ilona Czamanska, Prof. Grzegorz Jawor, Dr. Anna Oczko, Dr. Krzysztof Wielgus and Wallachian Governor Jozef Michalek / Discuții centrate pe aspecte valahe cu prof. Ilona Czamanska, prof. Grzegorz Jawor, dr. Anna Oczko, dr. Krzysztof Wielgus și guvernatorul valah Jozef Michalek”

Dział recenzyjny / Review section / Secțiunea de recenzii

„Wyobrażona Ruś Karpacka prof. Magocsiego” – P.R. Magocsi, Pod osłoną gór. Dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów, Rzeszów 2022 / „Prof. Magocsi’s imagined Carpathian Ruthenia” – P.R. Magocsi, Under the Cover of the Mountains. The history of Carpathian Ruthenia and the Carpathian Ruthenians / „Imaginara Rutenie Carpatică a prof. Magocsi” – P.R. Magocsi, Sub scutul munților. Istoria Ruteniei carpatice și a rutenilor

„Warsztat malarski Zomphów” – T.M. Trajdos, Warsztat malarski Alojzego Zompha w Bardiowie oraz Wiktora Zompha w Bardiowie i Krynicy w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2022 / „The Zomph painting workshops” – T.M. Trajdos, The painting workshop of Alojzy Zomph in Bardiów and Wiktor Zomph in Bardiów and Krynica in the second half of the 19th century / „Atelierul de pictură a familiei Zomph” – T.M. Trajdos, Atelierul de pictură a lui Alojzy din Bardejov și a lui Wiktor Zomph în Bardejov și Krynica în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

„Historia i tradycja doliny Rȃului w Górach Marmaroskich” – Ş. Andreica, Istorie şi tradiție pe Valea Rȃului (Vaser), Kluj-Napoca 2015 / „History and tradition of the Rȃului Valley in the Maramureş Mountains”

„Pół wieku «Magur»” – „Magury ’22” – rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi / „Half a century of «Magury»” – „Magury ’22” – a yearbook dedicated to the Beskid Niski and the Foothills, edited by Slawomir Michalik and Aneta Załuga / „Jumătate de secol de «Măguri»” – „Măguri 22” – anuar de etnografie regională dedicat Beskizilor de Jos și podișurilor sub redacția lui Slawomir Michalik și a Anetei Zaluga

„Biografie językowe Polaków na pograniczach” – H. Krasowska, Polacy między Donem, Dniestrem a Prutem. Biografie językowe, Warszawa 2022 / „Linguistic biographies of Poles in the borderlands” – H. Krasowska, Poles between the Don, Dniestr and Prut. Linguistic biographies / „Biografii lingvistice ale polonezilor aflați la zona de frontieră” – H. Krasowska, Polonezii între Don, Nistru și Prut. Biografii lingvistice

„Pierwsze przejście Polki łukiem Karpat” – E. Chwałko, Łuk Karpat. 84 dni samotnej wędrówki, Wrocław 2022 / „The first passage of a Polish woman through the Carpathian arc” – E. Chwałko, The Carpathian Arc. 84 days of solitary wandering / „Prima trecere a unei poloneze de arcul Carpaților” – E. Chwalko, Arcul Carpaților. 84 de zile de drumeții singuratice

„Stanisławowskie polonica” – J. Krasnodębski, Nie tylko Mickiewicz… Wybrane pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa, Warszawa 2021 / „Stanisławowskie polonica” – J. Krasnodębski, Not only Mickiewicz… Selected monuments and memorial plaques of Stanisławów / „Stanislawowskie polonica” – J. Krasnodebski, Nu doar Mickiewicz…Monumente și plăci comemorative selecționate din Stanisławów

15-lecie „Nowego Kuriera Galicyjskiego” / 15th anniversary of the „New Galician Courier” / A 15-a aniversarea a „Noului Curier Galițian”

30 roczników „Almanachu Muszyny” zdigitalizowane w ramach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej / 30 years of the „Muszyna Almanac” digitized as part of the Małopolska Digital Library / 30 de ani de „Almanahul Muszyna” digitalizat ca parte a Bibliotecii Digitale Malopolska

„Karpaty zasługują na swój rocznik” – Rocznik Ludzi Karpat „Res Carpathica” 2021, nr 1 / „The Carpathians deserve their yearbook” – Yearbook of the Carpathian People „Res Carpathica” 2021, no. 1 / „Carpații merită anuarul lor” – Anuar Lumea Carpaților „Res Carpathica” 2021, nr. 1

II tom rocznika Centrum Badań Historyczno-Teologicznych w Giulești pod redakcją Livii Ardelean / Second volume of Giulești Centre for Historical and Theological Research Yearbook edited by Livia Ardelean / Volumul al II-lea al anuarului Centrului de Cercetări Istorico-Teologice din Giulești editat de Livia Ardelean

„Wierchy” 2020 [wyd. 2022], R. 86, pod redakcją Wiesława Aleksandra Wójcika

„Rocznik Przemyski” 2022, t. 58, z. 1 (27), pod redakcją Tomasza Pudłockiego, Marii Stinii i Wiktora Szymborskiego

„Zeszyty Rabczańskie” 2022, nr 7, pod redakcją Katarzyny i Jana Ceklarzów

„Kwartalnik Kresowy” 2022, nr 2, pod redakcją Tadeusza Skoczka

„Rusyn” 2022, nr 5, pod redakcją Aleksandra Zozulaka

„Roczniki Bieszczadzkie” 2022, t. 30, pod redakcją Tomasza Winnickiego

Moje Karpaty. 10 gór z charakterem / My Carpathians. 10 mountains with character / Carpații mei. 10 munți cu personalitate – Moniki Witkowskiej

Wybór z Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza w tegorocznej Bibliotece „Więzi” / A selection from Stanisław Vincenz’s On the High Polonyna in this year’s „Więź” Library / Selecție din cartea lui Stanisław Vincenz, Pe plaiuri înalte, în ediția din acest an a bibliotecii „Więź”

Ukraińskie wydanie Dialogów z sowietami Stanisława Vincenza / Ukrainian edition of Stanisław Vincenz’s Dialogues with the Soviets / Publicarea în limba ucraineană a cărții lui Stanisław Vincenz, Dialoguri cu sovieticii

Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina / Witness to a vanishing heritage. Polish Speech in Bukovina: Romania – Ukraine / Mărturia unei moșteniri pierdute. Limbajul polonez în Bucovina: România – Ucraina – Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha Suchomłynowa

Polacy w Stanisławowie / Poles in Stanisławów / Polonezi în Stanislawow – Petra Hawryłyszyna

Dział kronikarski / Chronicle section / Secțiunea de actualități

Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad miejscami pamięci narodowej dla obywateli Ukrainy / Diplomas of the Minister of Culture and National Heritage for the care of places of national remembrance for citizens of Ukraine / Diplome oferite de Ministrul Culturii si Patrimoniului Național pentru ocrotirea locurilor de comemorare națională pentru cetățenii Ucrainei

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Jarosława Krasnodębskiego / Public defence of the doctoral dissertation of Jarosław Krasnodębski / Susținerea publică a tezei de doctorat a lui Jaroslaw Krasnodebski

Konkurs fotograficzny „Karpacki Rok 2021” / „Carpathian Year 2021” photographic competition / Concurs de fotografie „Anul Carpatic 2021”

Pomoc Ukrainie / Aid to Ukraine / Ajutor pentru Ucraina

Kolos (za rok) 2021 dla Ewy Chwałko / Colossus (for the year) 2021 for Ewa Chwałko / Colosul anului 2021 înmânat Ewei Chwalko

Spotkanie z prof. Patrice M. Dabrowski (USA) / Meeting with Prof. Patrice M. Dabrowski / Întâlnire cu prof. Patrice M. Dabrowski

Ukraina, przez Galicję do Europy – spotkanie z prof. Łukaszem Sroką / Ukraine, via Galicia to Europe – meeting with Professor Łukasz Sroka / Ucraina, prin Galiția către Europa – întâlnire cu prof. Lukasz Sroka

Sądecki wernisaż Jana Szarana / Vernissage in Nowy Sącz of Jan Szaran / Vernisajul lui Jan Szaran din Nowy Sacz

Premiera filmu Roberta Żurakowskiego pt. Śniła mi się Połonina / Premiere of Robert Żurakowski’s film, Polonyna, my dream / Premiera filmului Plaiurile din vis regizat de Robert Zurakowski

Postać i dorobek malarski br. Dydaka Baturyny OFM / The figure and painted work of Brother Dydak Baturyna, OFM / Opera pictată de fr. Dydak Baturyna OFM

Góralska muzyka Krzysztofa Gocała / Highland music by Krzysztof Gocał / Muzică munteanească de Krzysztof Gocal

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mirosława Kuklika / Public defence of the doctoral dissertation of Mirosław Kuklik / Susținerea publică a tezei de doctorat a lui Miroslaw Kuklik

Spotkanie z prof. Paulem R. Magocsim / Meeting with Professor Paul R. Magocsi / Întâlnire cu prof. Paul R. Magocsi

Wybrane zagadnienia łemkowskiej i bojkowskiej toponimii Beskidu Niskiego i Bieszczadów – wykład dr. Wojciecha Krukara / Selected issues of Lemko and Boyko toponymy in the Beskid Niski and Bieszczady mountains – lecture by Wojciech Krukar, PhD. / Aspecte selectate din toponimia zonelor Lemko și Boyko, situate în Bezkizii de Jos și Munții Bieszczady – prelegere susținută de dr. Wojciech Krukar

35-lecie studenckiej bazy namiotowej w Radocynie / 35th anniversary of the student tent base in Radocyna / A 35-a aniversare a locului de campare studențesc din Radocyna

40. Łemkowska Watra w Żdyni / 40th Lemko Celebration in Zdynia / A 40-a ediție a festivalului „Vatra Lemko” din Zdynia

Dr Laurenţiu Batin Członkiem Honorowym Stowarzyszenia „Res Carpathica” / Laurenţiu Batin, PhD. Honorary Member of the Association „Res Carpathica” / Dr. Laurenţiu Batin Membru de onoare al Asociației „Res Carpathica”

Międzynarodowe sympozjum w Giulești (Rumunia) „Góry Marmaroszu – środowisko naturalne oraz przemiany historyczne i kulturowe” / International symposium in Giulești (Romania) „The Maramureş Mountains – natural environment, and historical and cultural changes” / Simpozionul internațional din Giulești (România) „Munții Maramureșului – mediul lor natural, evoluția istorică și culturală”

Wycieczka Towarzystwa Karpackiego w Góry Rodniańskie 1-10 IX 2022 r. / Carpathian Society excursion to the Rodna Mountains 1-10 September 2022 / Excursia Societății Carpatine în Munții Rodnei din 1-10 IX 2022

Otwarto obiekt/schron BdPN na Połoninie Wetlińskiej / The BdPN’s facility/shelter in Połonina Wetlinska opened / A fost inaugurat adăpostul PNB din Polonina Wetlinska

Utopia wcielona, czyli Zakład Przyrodoleczniczy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie – wykład Natalii Tarkowskiej / Utopia incarnate, or the Natural Medicine Centre of Dr Apolini Tarnawski in Kosovo – lecture by Natalia Tarkowska / Utopia întrupată, respectiv clinica de fizioterapie a doctorului Apolinar Tarnawski în Kosovo – prelegere susținută de Natalia Tarkowska

Konferencja naukowa „Babia Góra. Na styku kultur” / The „Babia Góra. At the meeting point of cultures” scientific conference / Conferința științifică „Muntele Babia. La răscruce de culturi”

Powrót do źródeł – na szlaku Wołochów / Back to the source – on the trail of the Wallachians / Întoarcerea la sursă – pe urmele valahilor

Walery Eljasz-Radzikowski. Życie i twórczość… / Walery Eljasz-Radzikowski. The life and work of… / Walery Eljasz-Radzikowski. Viața și opera…

Nagroda honorowa Pro Historia Polonorum 2022 dla prof. Patrice M. Dabrowski / Pro Historia Polonorum 2022 honorary award to Prof. Patrice M. Dabrowski / Premiul onorific Pro Historia Polonorum 2022 acordat prof. Patrice M. Dabrowski

I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami / First Interdisciplinary Congress on Cemetery Research / Primul Congres Interdisciplinar de Cercetare a Cimitirelor

V konferencja Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego z cyklu „Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat” / 5th conference of the Przemysl Cultural Society in the series „Events and People of the 19th and 20th Centuries – Przemysl, the Przemysl Land and the Subcarpathian Region in Carpathian Europe” / A V-a conferință a Societății Culturale Przemysl din ciclul „Evenimentele și oamenii secolelor XIX-XX– Przemysl, teritoriul orașului Przemysl și regiunea subcarpatică în Europa Carpaților”

Kongres Kultury Regionów / Congress of the Culture of the Regions / Congresul Culturii Regiunilor

Prace porządkowe na cmentarnych kwaterach wojennych polskich legionistów w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej / Works on the cemetery war quarters of Polish legionnaires in the valley of Bystrzyca Nadwórniańska and Sołotwińska / Lucrări la cartierele de război ale cimitirului legionarilor polonezi din valea Bystrzyca Nadwornianska și Solotwinska

Międzynarodowa konferencja „1412-1772-2022. Zastaw Spiski” na niedzickim i lubowelskim zamku / International Conference „1412-1772-2022. The Pledge of Allegiance” at Niedzica and Lubovna Castles / Conferința internațională „1412-1772-2022. Gajul din Spiš” de la Castelul Niedzica și Castelul Ľubovňa

Zwyczajne Walne Zebranie 2022 Stowarzyszenia „Res Carpathica” / Ordinary General Meeting 2022 of the „Res Carpathica” Association / Obișnuita adunare generală a Asociației „Res Carpathica” din 2022

Zimowa pomoc dla Bystreca / Winter aid for Bystrec / Ajutor pe timp de iarnă pentru Bystrec

Na wzgórzu Kaim w 108. rocznicę obrony Twierdzy Kraków / On Kaim Hill on the 108th anniversary of the defence of the Krakow Fortress / Pe dealul Kaim cu ocazia celei de-a 108-a aniversare a apării Cetății Cracoviei

Projekt „Potęga Karpat” i Wołoski Panel Dyskusyjny w Zakopanem / „Power of the Carpathians” project and Wallachian Discussion Panel in Zakopane / Proiectul „Puterea Carpaților” și discuții centrate pe aspecte valahe în Zakopane

Apoloniusz Rajwa Dobroczyńcą TPN-u / Apoloniusz Rajwa Benefactor of TPN / Apoloniusz Rajwa cu titlul de binefăcător al PNT

78. rocznica ostatniego lotu Liberatora / 78th anniversary of the Liberator’s last flight / A 78-a aniversare de la ultimul zbor a bombardierului Liberatorul

Academia „Res Carpathica” w 2022 roku / Academia „Res Carpathica” in 2022 / Academia „Res Charpatica” în anul 2022

Bukowiński Festiwal Nauki 2022 / Bukovina Science Festival 2022 / Festivalul bucovinean al științei 2022

Nasz kalendarz na rok 2023 / Our calendar for 2023 / Calendarul nostru pentru anul 2023

Nekrologi / Obituaries / Necrologuri

Skorowidz nazw / Index of names / Indice de nume

Skorowidz nazwisk / Index of surnames / Indice de nume de familie