Leszek Rymarowicz – Dr. inż. Mykoły Sajewycza (1885-1944) życie i zasługi dla ochrony karpackiej przyrody / Eng. Mykola Sayevych (1885-1944) life and contributions to the protection of the Carpathian nature / Viața dr. ing. Nicolai Saievycz (1885-1944) și meritele sale în protejarea naturii din Carpați

Streszczenie: W artykule przedstawiono życiorys i działalność dr. inż. Mykoły Sajewycza, ze szczególnym uwzględnieniem jego udziału w tworzeniu oddziałów Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych na Huculszczyźnie w latach 1914-1915 oraz prowadzenie gospodarki leśnej i rybackiej w Zarządzie Dóbr Grecko-Katolickiej Metropolii Halickiej „Perehińsko”. Omówiono aktywność Sajewycza w dziedzinie ochrony przyrody w Gorganach oraz stworzone przez niego Muzeum Leśne w Lutoszarach koło Osmołody.

Abstract: The article presents a biography and account of the activities of Eng. Mykola Sayevych, with particular emphasis on his participation in the formation of the Legion of Ukrainian Sich Sharpshooters units in the Hutsul region in 1914-1915, as well as his management of forestry and fishing in the Estate Administration of the Greek-Catholic Metropolis of Halych, „Perehinsko”. Sajevych’s activities in the field of nature conservation in the Gorgans and in the Forest Museum he created in Lutoszary near Osmoloda are discussed.

Rezumat: Articolul prezintă biografia și activitatea întreprinsă de dr. ing. Nicolai Saievycz, evidențiind mai ales contribuția sa la formarea unităților Legiunii Pușcașilor Ucrainieni ai Siciului din zona Huțulșcina între anii 1914-1915, dar și interesul său pentru silvicultură și piscicultură în Consiliul de Administrație a Mitropoliei greco-catolice „Perehinsko”. Este descrisă activitatea lui Saievycz în domeniul conservării naturii în Gorgany și înființarea de către acesta a Muzeului Pădurii din Lutoszary, pe lângă Osmoloda.

Słowa kluczowe: Mykoła Sajewycz, ochrona przyrody, Osmołoda, Gorgany, Karpaty Wschodnie.
Keywords: Mykola Sayevych, nature conservation, Osmoloda, Gorgany, Eastern Carpathians.
Cuvinte-cheie: Nicolai Saievycz, protejarea naturii, Osmoloda, Gorgany, Carpații Orientali.