Spis treści 1. tomu rocznika za 2021

„RES CARPATHICA” nr 1 (2021)
Rocznik Ludzi Karpat

Щорічник Карпатський
Carpathian Yearbook
(e)ISSN: 2720-5886

Spis treści
Зміст
Table of contents

Wykaz skrótów
Список ярликів
List of shortcuts

Od Redakcji
Від редакції
From the Editor


Jan Skłodowski, O Karpatach można czytać bez końca…
Про Карпати можна читати безкінечно…
You can read endlessly about the Carpathians…

Dział naukowy (recenzowany)
Науковий діл
Scientific section

Jerzy M. Roszkowski, Spisz i Orawa w działalności Juliusza Zborowskiego
Cпіш і Орава в діяльності Юліyша Зборовського
Spisz and Orava in the activity of Juliusz Zborowski

 

Tadeusz M. Trajdos, Święta Rozalia w Podszklu na Orawie
Свята Розалія в Подшклі на Ораві
Saint Rozalia in Podszkle in Orava

 

Leszek Rymarowicz, Historia „Szpitala Serwackiego” w Żabiu – przyczynek do dziejów opieki zdrowotnej na przedwojennej Huculszczyźnie
Історія «Лікарні Сервацького» у Жаб’ю – внесок в історію охорони здоров’я на довоєнній Гуцульщині
History of the „Serwacki Hospital” in Żabie – a contribution to the history of health care in the pre-war Hutsul region

 

Piotr Kłapyta, Zlodowacenie najwyższych grup górskich Karpat Wschodnich podczas maksimum ostatniego glacjału
Зледеніння найвищих гірських груп Східних Карпат під час піку останнього зледеніння
Glaciation in the highest parts of the Eastern Carpathians during the Last Glacial Maximum

 

Dariusz Dyląg, Sprawa schroniska na Zaroślaku pod Howerlą oraz stan turystyki na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w Stanisławowie w roku 1925
Притулок у Заросляку під Говерлою та стан туризму (із засіданнь Воєводської туристичної комісії в Станиславові 1925 р.)
The case of the Zaroślak na Hoverla hostel and the state of tourism at the 1925 meetings of the Provincial Tourist Commission in Stanisławów

 

Dział popularny
Популярний діл
Popular section

Patrice M. Dabrowski, Czym są dla mnie Karpaty
Чим для мене є Карпати
What the Carpathians mean to me

Natalia Tarkowska, Botaniczna perła Pokucia. Dendrologiczny Park im. Apolinarego Tarnawskiego
Ботанічна перлина Покуття. Дендрологічний парк імені Аполінарія Тарнавського
Botanical pearl of Pokucie. The Apolinary Tarnawski Dendrological Park

Jacek Wnuk, W światłach i cieniach Karpat – o moim fotografowaniu
У світлі й тінях Карпат – про мою фотографію
In the light and shadows of the Carpathians – about my photography

Ewa Chwałko, Łuk Karpat. 84 dni samotnej wędrówki
Карпатська дуга. 84 дні походу наодинці
The Carpathian Arc. 84 days of solitary wandering

Dział kronikarski
Літописний діл
Chronicle section

 

Skorowidz
Покажчик
Index

Korekta tekstów w języku ukraińskim: Natalia Tkaczyk.
Коректура частини текстів українською мовою: Наталя Ткачик.
Tłumaczenie na język angielski: Kevin Hadley.
English translation: Kevin Hadley.