Spis treści

„RES CARPATHICA” nr 1 (2021)
Rocznik Ludzi Karpat

Щорічник Карпатський
Carpathian Yearbook
(e)ISSN: 2720-5886

Spis treści
Зміст
Table of contents

Wykaz skrótów
Список ярликів
List of shortcuts

Od Redakcji
Від редакції
From the Editor


Jan Skłodowski, O Karpatach można czytać bez końca…
Про Карпати можна читати безкінечно…
You can read endlessly about the Carpathians…

Dział naukowy (recenzowany)
Науковий діл
Scientific section

Jerzy M. Roszkowski, Spisz i Orawa w działalności Juliusza Zborowskiego
Cпіш і Орава в діяльності Юліyша Зборовського
Spisz and Orava in the activity of Juliusz Zborowski

Streszczenie: Juliusz Zborowski (1888-1965) w latach 1906-1908, studiował językoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a przez następne dwa lata słowianoznawstwo na Uniwersytecie w Lipsku. Od 1912 r. rozpoczął gromadzenie słownictwa gwar góralskich, zwłaszcza podhalańskiej, a także nazw geograficznych i osobowych na Podhalu oraz w Tatrach. Zajmował się również ludoznawstwem i historią Podhala. Był autorem licznych artykułów, przyczynków naukowych, popularnonaukowych oraz doniesień prasowych. W latach 1913-1919 pracował jako nauczyciel w gimnazjum nowotarskim. Zaangażował się także w ruch „budzenia” polskiej świadomości narodowej wśród spiskich i orawskich górali, zamieszkujących Górne Węgry. Od 1918 do 1920 r. redagował „Gazetę Podhalańską”. Jednocześnie, od 1919 do 1920 r., kierował Biurem Prasowym, przy Głównym Komitecie Plebiscytowym Spisko-Orawskim w Nowym Targu. W 1922 r. został kustoszem Działu Etnograficznego, a następnie (aż do śmierci) dyrektorem Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. W 1955 r., za całokształt działalności naukowej, otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

Анотація: Юліyш Зборовський (1888–1965) із 1912 р. почав збирати діалектну лексику горян, особливо підгалянських, а також власні назви на Підгаллі та в Татрах. Він також займався народознавством та історією Підгалля. Був автором численних статей, наукових і науково-популярних текстів, заміток у пресі. У 1913–1919 рр. працював гімназійним учителем у Новому Тарзі. З 1918 по 1920 рр. редагував видання «Gazeta Podhalańska». Одночасно в 1919–1920 рр. очолював Відділ преси при Спіско-Оравському головному плебісцитному комітеті в Новому Тарзі. У 1922 р. став куратором Етнографічного відділу, а потім директором Татранського музею в Закопаному. 1955 р. за наукову діяльність йому присвоєно звання надзвичайного професора.

Abstract: Juliusz Zborowski was involved in the movement to „awaken” Polish national consciousness among the Spisz and Orava highlanders living in Upper Hungary. He edited „Gazeta Podhalańska” and headed the Press Office attached to the Main Spisko-Orava Plebiscite Committee in Nowy Targ. He was curator of the Ethnographic Department and Director of the Tatra Museum in Zakopane. In 1955 he was awarded the title of associate professor.

Słowa kluczowe: Juliusz Zborowski, Spisz, Orawa, Karpaty Zachodnie.
Ключові слова: Юліyш Зборовський, Cпіш, Орава, Західні Карпати.
Keywords: Juliusz Zborowski, Spisz, Orava, Western Carpathians.

Tadeusz M. Trajdos, Święta Rozalia w Podszklu na Orawie
Свята Розалія в Подшклі на Ораві
Saint Rozalia in Podszkle in Orava

Streszczenie: Artykuł szkicuje dzieje dwóch wsi na Górnej Orawie – Bukowiny, obok Jabłonki najstarszej osady tego subregionu (lata 60. XVI w.) i nieco młodszego Podszkla (powstałego po 1580 r.), od 1622 r. do 1945 r. zespolonych w jednostce administracyjnej o nazwie Bukowina-Podszkle. Należały one do obszaru polskiego osadnictwa na Orawie. Znamienną cechą historii tych wsi była gospodarcza i społeczna dominacja rodziny sołtysiej Bukowińskich, od 1674 r. nobilitowanej, należącej odtąd do stanu szlachty węgierskiej, warstwy zwanej szlachtą kurialną albo ziemiaństwem (drobną szlachtą). Z jej inicjatywy i fundacji w 1797 r. powstał w Podszklu kościół św. Rozalii, patronki ratującej przez zarazą, od 1803 r. – parafialny. Wezwanie tego kościoła jest wyjątkowe na Orawie. Większa część artykułu poświęcona jest życiu religijnemu w tych wsiach, zmaganiu ojczystej wiary katolickiej z urzędowym luteranizmem od końca XVI w. do połowy XVII w., współtworzeniu zbiorczej parafii katolickiej w Orawce w latach 1651-1690, przynależności do parafii w Podwilku w latach 1690-1803 i wreszcie organizacji własnej parafii, wyposażeniu własnego kościoła i kultowi patronki.

Анотація: У статті подано історію двох сіл у Верхній Ораві – Буковини, що розташована поруч із Яблонкою і є найдавнішим поселенням у субрегіоні (60-ті рр. XVI ст.), та трохи молодшим Подшклом (заснованим після 1580 р.). Вони належали до польського осадництва на Ораві. Більша частина статті присвячена релігійному життю в цих селах.

Abstract: The article sketches the history of two villages in Upper Orava – Bukowina, near Jablonka, the oldest settlement in this subregion (1660s), and Podszkle (established after 1580), united in a single administrative unit called Bukowina-Podszkle from 1622 to 1945. The main part of the article is devoted to the religious life in these villages, the struggle between the native Catholic faith and official Lutheranism, the organization of the parish, the equipment and contents of the parish church, and the cult of the patron saint, St. Rozalia.

Słowa kluczowe: św. Rozalia, parafia katolicka, Podszkle, Orawa, Karpaty Zachodnie.
Ключові слова: св. Розалія, католицька парафія, Пoдшкле, Орава, Західні Карпати.
Keywords: St. Rozalia, Catholic parish, Podszkle, Orava, Western Carpathians.

Leszek Rymarowicz, Historia „Szpitala Serwackiego” w Żabiu – przyczynek do dziejów opieki zdrowotnej na przedwojennej Huculszczyźnie
Історія «Лікарні Сервацького» у Жаб’ю – внесок в історію охорони здоров’я на довоєнній Гуцульщині
History of the „Serwacki Hospital” in Żabie – a contribution to the history of health care in the pre-war Hutsul region

Streszczenie: W artykule, na tle opisywanego w wielu źródłach złego stanu zdrowotnego Hucułów w ostatnich dziesięcioleciach XIX w. i w pierwszych dziesięcioleciach XX w. (szczególnie rozpowszechnione były tam choroby weneryczne), opisano organizację opieki zdrowotnej na Huculszczyźnie – w szczególności budowę i funkcjonowanie tam szpitali/lecznic. Szczegółowo przedstawiono historię lecznicy zbudowanej przez władze państwowe w Żabiu w latach 1929-31, przez miejscowych nazywanej jeszcze do niedawna „Szpitalem Serwackiego”. Obiekt ten istnieje w obecnej Werchowynie do dzisiaj, wpisany jest do ukraińskiego rejestru zabytków i aktualnie mieści Dziecięcą Szkołę Sztuk.

Анотація: У статті описано організацію охорони здоров’я на Гуцульщині та представлено історію збудованої державною владою амбулаторії у Жаб’ю у 1929-31 роках під назвою «Лікарня Сервацького». Цей об’єкт існує на території сучасної Верховини до сьогодні, внесений до Українського реєстру пам’яток і на даний момент у ньому розміщується Дитяча школа мистецтв.

Abstract: The article describes the organization of health care in the Hutsul region and describes the history of the the „Serwacki Hospital” medical facility, built by the state authorities in Żabie in 1929-31. The building still exists in present-day Verkhovyna, is listed in the Ukrainian register of historical monuments, and currently houses the Children’s Art School.

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, Żabie, Huculszczyzna, Karpaty Wschodnie.
Ключові слова: охорона здоров’я, Жаб’є, Гуцульщина, Східні Карпати.
Keywords: health care, Żabie, Hutsul region, Eastern Carpathians.

Piotr Kłapyta, Zlodowacenie najwyższych grup górskich Karpat Wschodnich podczas maksimum ostatniego glacjału
Зледеніння найвищих гірських груп Східних Карпат під час піку останнього зледеніння
Glaciation in the highest parts of the Eastern Carpathians during the Last Glacial Maximum

Streszczenie: Artykuł omawia wyniki najnowszych badań geomorfologicznych nad zlodowaceniem Gór Rodniańskich (2303 m n.p.m.) i Czarnohory (2061 m n.p.m.), będących najwyżej wzniesionymi grupami górskimi w Karpatach Wschodnich. Przedstawiono zrekonstruowany zasięg i geometrię lodu oraz obliczono wysokość linii równowagi bilansowej 63 paleolodowców obecnych na tym obszarze podczas maksimum ostatniego zlodowacenia (około 20 tys. lat temu). Wyniki badań wskazują, że lokalnym centrum zlodowacenia Karpat Wschodnich była Czarnohora. Mimo, że średnia wysokość tego masywu jest niższa o 110 m w porównaniu z Górami Rodniańskimi, to w Czarnohorze zrekonstruowano największą całkowitą i średnią powierzchnię lodowców (odpowiednio: 51,6 km2 i 2,51 km2) oraz rozpoznano największy i najdłuższy lodowiec w całych Karpatach Wschodnich (lodowiec Prutu: 11.3 km2 powierzchni i 6.6 km długości).

Анотація: У статті розглядаються результати новітніх геоморфологічних досліджень зледеніння Роднянських гір (2303 м) та Чорногори (2061 м), які є найвищими гірськими групами Східних Карпат. Представлено реконструйований діапазон і геометрію льоду, а також розраховано висоту лінії балансу 63 палеольодовиків, наявних у цій місцевості під час останнього льодовикового піку (близько 20 тис. р. тому). Результати досліджень засвідчують, що Чарногора була місцевим центром зледеніння Східних Карпат. Хоча середня висота цього масиву на 110 м нижча, ніж у Роднянських горах, на Чорногорі встановлено найбільшу загальну та середню площу льодовиків (51,6 км2 та 2,51 км2 відповідно), а також визначено найбільший та найдовший льодовик у всіх Східних Карпатах. (Льодовик Пруту: площа 11,3 км2 і довжина 6,6 км).

Abstract: The article presents the results of novel geomorphological studies on glaciation in the Rodna (2303 m asl) and Chornohora (2061 m asl) massifs which represent the highest mountain massifs located in the Eastern Carpathians. The reconstructed extent and ice-surface geometry as well as equilibrium line altitudes (ELAs) for 63 palaeoglaciers in the study area during the Last Glacial Maximum (LGM; ca 20 ka) were presented. The results indicate that the Chornohora Mts. represent the local centre of glaciation. Although the Chornohora is lower by 110 m compared to the Rodna Mountains, it had larger glaciers (2.51 km2) and a greater total glaciation area (51.6 km2) as well as the largest and longest LGM glacier in the entire Eastern Carpathians with 11.3 km2 of area and a length of 6.6 km.

Słowa kluczowe: maksimum ostatniego zlodowacenia (LGM), Czarnohora, Góry Rodniańskie, Karpaty Wschodnie.
Ключові слова: пік останнього зледеніння (LGM), Чoрногора, Роднянські гори, Східні Карпати.
Keywords: Last Glacial Maximum (LGM), Chornohora Mts, Rodna Mts, Eastern Carpathians.

Dariusz Dyląg, Sprawa schroniska na Zaroślaku pod Howerlą oraz stan turystyki na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w Stanisławowie w roku 1925
Притулок у Заросляку під Говерлою та стан туризму (із засіданнь Воєводської туристичної комісії в Станиславові 1925 р.)
The case of the Zaroślak na Hoverla hostel and the state of tourism at the 1925 meetings of the Provincial Tourist Commission in Stanisławów

Streszczenie: Artykuł dotyczy koncepcji budowy nowoczesnego schroniska turystycznego oddziału stanisławowskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na Zaroślaku pod Howerlą w Czarnohorze podjętej na pierwszych posiedzeniach nowo utworzonej w 1925 roku Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w Stanisławowie. Komisja omawiała również stan turystyki w województwie stanisławowskim oraz kierunki dalszych działań. Wykorzystano unikatowe materiały z Państwowego Archiwum Obwodu Iwano-Frankiwśkiego (Ukraina) oraz Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Анотація: У статті йдеться про концепцію будівництва сучасного туристичного притулку Станиславівського відділу Польського татранського товариства в Заросляку під Говерлою в Чорногорі, представлену на перших засіданнях новоствореної 1925 р. Воєводської туристичної комісії в Станиславові. Комісія також обговорювала стан туризму в Станиславівському воєводстві та напрямки подальшої діяльності. Використано унікальні матеріали Державного архіву Івано-Франківської області (Україна) та Центрального архіву гірського туризму PTTK у Кракові.

Abstract: The article deals with the concept of building a modern tourist hostel of the Stanisławów branch of the Polish Tatra Society on Zaroślak na Howerla in the Chornohora Mountains, undertaken at the first meetings of the newly formed Provincial Tourist Commission in Stanisławów in 1925. The Commission also discussed the state of tourism in the Stanisławów region and the direction of further activities.

Słowa kluczowe: historia turystyki, schroniska, województwo stanisławowskie, Karpaty Wschodnie.
Ключові слова: історія туризму, притулки, Станіславівське воєводство, Східні Карпати.
Keywords: history of tourism, hostels, Stanisławów Voivodeship, Eastern Carpathians.

Dział popularny
Популярний діл
Popular section

Patrice M. Dabrowski, Czym są dla mnie Karpaty
Чим для мене є Карпати
What the Carpathians mean to me

Natalia Tarkowska, Botaniczna perła Pokucia. Dendrologiczny Park im. Apolinarego Tarnawskiego
Ботанічна перлина Покуття. Дендрологічний парк імені Аполінарія Тарнавського
Botanical pearl of Pokucie. The Apolinary Tarnawski Dendrological Park

Jacek Wnuk, W światłach i cieniach Karpat – o moim fotografowaniu
У світлі й тінях Карпат – про мою фотографію
In the light and shadows of the Carpathians – about my photography

Ewa Chwałko, Łuk Karpat. 84 dni samotnej wędrówki
Карпатська дуга. 84 дні походу наодинці
The Carpathian Arc. 84 days of solitary wandering

Dział kronikarski
Літописний діл
Chronicle section

Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” dla dr. Laurenţia Batina
Медаль «Опікун місцин національної пам’яті» для д-ра Лавренція Батіна
„Guardian of National Memorial Sites” medal awarded to Dr Laurenţiu Batin

Czarne złoto Karpat – film Waldemara Czechowskiego
Чорне золото Карпат – фільм Вальдемара Чеховського
Black Gold of the Carpathians – film by Waldemar Czechowski

Obchody 50. rocznicy śmierci Stanisława Vincenza na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
Святкування 50-ї річниці смерті Станіслава Вінценца на Сальваторському кладовищі у Кракові
Celebration of the 50th anniversary of the death of Stanisław Vincenz at the Salwator Cemetery in Krakow

Dawny dwór Dunin-Brzezińskich w Łazanach na Pogórzu Wielickim
Колишній маєток родини Дунін-Бжезінських у Лазанах на Вєлицькому Поґур’ї
Former manor house of the Dunin-Brzeziński family in Łazany in the Wieliczka foothills

Nasz nowy periodyk – rocznik „Res Carpathica”
Наше нове видання – щорічник «Res Carpathica»
Our new periodical – the „Res Carpathica” yearbook

Międzynarodowa konferencja „Europa Karpat” 2021
Міжнародна конференція «Європа Карпат» 2021
International conference „Europe of the Carpathians” 2021

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” w kategorii „Popularyzacja problematyki wschodniej” dla dr. Jana Skłodowskiego
Премію квартальника «Przegląd Wschodni» в номінації «Популяризація східної проблематики» присвоєно д-рy Яну Склодовському
„Przegląd Wschodni” prize, in the „Popularisation of Eastern issues” category, for Dr Jan Skłodowski

Uroczystości w setną rocznicę polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej w Berbeşti i na Stohu
Урочистості з нагоди сотої річниці польсько-румунського військового союзу в Бербешті і на Стогу
Centenary Celebrations of the Polish-Romanian Military Convention in Berbeşti and Stoh

Wykład online dr Ksenii Kiebuzynskiej pn. „Rural Practice, Commercial Enterprise, or Imperial Service? Juliusz Dutkiewicz’s Carpathian Ethnographic and Landscape Photography”
Онлайн-лекція д. Ксенії Кебузинської «Сільська практика, комерційне підприємство чи імперська служба? Карпатська етнографічна та пейзажна фотографія Юліана Дуткевича»
Online lecture by Dr Ksenia Kiebuzynska, titled „Rural Practice, Commercial Enterprise, or Imperial Service? Juliusz Dutkiewicz’s Carpathian Ethnographic and Landscape Photography”

Spotkanie online z Witoldem Grzesikiem, koordynatorem projektu odbudowy dzwonnicy obrządku wschodniego w Polanach Surowicznych
Онлайн-зустріч із Вітольдом Ґжесіком, координатором проєкту відбудови дзвіниці східного обряду в Полянах Суровичниx
Online meeting with Witold Grzesik, coordinator of the project to rebuild the Eastern Rite bell tower in Polany Surownicze

Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat
Розвиток сталого туризму на заповідних ландшафтних територіях Карпат
Development of sustainable tourism in the Carpathian protected landscape areas

Porządkowanie polskich cmentarzy legionowych oraz cywilnych w dolinach Bystrzyc Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej (Ukraina)
Упорядкування польських легіонерських та цивільних цвинтарів у долинах Бистриць Надвірнянської та Солотвинської (Україна)
Restoration of Polish legionary and civilian cemeteries in the valleys of Bystrzyca Nadwórniańska and Sołotwińska (Ukraine)

Z czarnohorską wizytą u naszych Członków-Założycieli
З чорногірським візитом до наших членів-засновників
A visit to our founding members in the Chornohora Mountains

32. Bukowińskie Spotkania
32. Буковинські зустрічі
32nd Bukovina Meetings

V Biesiada Karpacka. W stulecie plebiscytu na Orawie i Spiszu 1920-2020
V Карпатська бесіда. До сторіччя плебісциту на Ораві та Cпіші 1920–2020
V Carpathian Feast. On the centenary of the plebiscite in Orava and Spisz 1920-2020

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia „Res Carpathica”
Загальні збори товариства «Res Carpathica»
Ordinary General Meeting of the „Res Carpathica” Association

Karpackie Biuro Współpracy Ukraińsko-Polskiej
Карпатський офіс українсько-польського співробітництва
Carpathian Office of Ukrainian-Polish Cooperation

VI Międzynarodowa Konferencja „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej”
VI Міжнародна конференція «Станиславів і Станиславівщина в польському та українському історичному просторі»
VI International Conference „Stanisławów and the Stanisławów region in the Polish and Ukrainian historical space”

Wernisaż wystawy grafik Jana Szarana w Wiśle
Відкриття виставки графіки Яна Шарана у Віслі
Opening of Jan Szaran’s graphic art exhibition in Wisła

O nas w „Wierchach”
Про нас у щорічнику «Wierchy»
About us in „Wierchy”

Dziennik tatrzański Jerzego Gawlińskiego
Tатранський щоденник Єжи Ґавлінського
Jerzy Gawliński’s Tatra Diary

II Międzynarodowe Sympozjum „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”
ІІ Міжнародний симпозіум «Дерев’яні церкви Карпатського регіону та східного прикордоння»
2nd International Symposium „Wooden Orthodox Churches of the Carpathian Mountains and Eastern Borderlands”

Otwarcie foresterium przy klasztorze karmelitów bosych w Zagórzu
Відкриття «foresterium» при монастирі босих кармелітів в Заґужі
Opening of the foresterium at the monastery of the Discalced Carmelites in Zagórz

Przełęcz Tatarska z czasów Vincenza według dr. Leszka Rymarowicza
Татарський перевал часів Вінцензa за д. Лєшком Римаровичем
The Tatar Pass from the times of Vincenz according to Dr Leszek Rymarowicz

Jadwiga Kuczabińska – założycielka Towarzystwa Polskiego w obwodzie czerniowieckim
Ядвіґа Кучабінська – засновниця Польського товариства в Чернівецькій області
Jadwiga Kuczabińska – founder of the Polish Society in Chernivtsi Oblast

Twardy jak skała, silna jak halny. Portrety polskich górali
Твердий як скеля, сильна як вітер. Портрети польських горян
Hard as a rock, strong as the „Halny”. Portraits of Polish highlanders

Natalia Janotha (1856-1932) – fortepian i Tatry
Наталія Янота (1856–1932) – фортепіано і Татри
Natalia Janotha (1856-1932) – piano and the Tatras

Związki tradycyjnej muzyki wokalnej Wołochów między Karpatami a Bałkanami w kontekście historycznych migracji wołoskich
Зв’язки традиційної вокальної музики Вoлoхів між Карпатами та Балканами в контексті історичних волоських міграцій
The links between traditional vocal music of the Vlachs from the Carpathian and the Balkan regions in the context of historical migrations of the Vlachs

Zobaczyć Beskid Niski – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją
See the Beskid Niski – tourist path with audio description
Дивіться Бескид Ніски – туристична стежина з аудіо описом

Najniżej położone lodowce w całych Karpatach
The lowest glaciers in the Carpathians
Найнижчі льодовики в Карпатах

Academia „Res Carpathica”
Академія «Res Carpathica»
Academia „Res Carpathica”

Ogień to druga woda, czyli Łuk Karpat
Вогонь – це друга вода, або Лук Карпат
Fire is the second water, or the Carpathian Arc

Szósty tom „Tamtego Lwowa” Witolda Szolgini – edycja krakowska z nowymi ilustracjami, przypisami i indeksami
Шостий том «Того Львова» Вітольда Шольґині – краківське видання з новими ілюстраціями, коментарями та покажчиками
Sixth volume of „That Lwów” by Witold Szolginia – Krakow edition with new illustrations, footnotes and index

Uzus toponimiczny dr. Wojciecha Włoskowicza
Топонімічний узус д. Войцєхa Влоcковичa
Toponymic Uzus by Dr Wojciech Włoskowicz

Karpacka książka dr Patrice M. Dabrowski
Carpathian Book by Dr Patrice M. Dabrowski
Карпатська книжка д. Патріс М. Дабровськi

„Tarnopolanie” dr. Piotra Strzałkowskiego
«Тернополяни» д. Пйотра Стшалковського
„Tarnopolanie” by Dr Piotr Strzałkowski

„Góry Rumunii” Marii Czub i Aleksandra Dymka
«Гори Румунії» Мар’ї Чуб та Алєксандра Димка
„The Mountains of Romania” by Maria Czub and Aleksander Dymek

Jerzego Giedroycia i Stanisława Vincenza „Listy 1946-1969”
«Листи 1946–1969» Єжи Ґєдройця та Станіслава Вінценза
Jerzy Giedroyc and Stanisław Vincenz „Letters 1946-1969”

Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum
Спадщина Кунсткамери. Як Казімєж Осінський створив музей
The Legacy of Kunstkamer. How Kazimierz Osiński founded a Museum

Kultura ludowa Górali Nadpopradzkich
Народна культура надпопрадських горян
Folk Culture of the Carpathian Highlands

Pierwszy tom Rocznika Centrum Badań w Giulești
Перший том щорічника Дослідницького центру в Джулешті
First volume of the Giulești Research Centre Yearbook

Kalendarz Stowarzyszenia „Res Carpathica” na rok 2022
Календар товариства «Res Carpathica» на 2022 рік
2022 Calendar of the „Res Carpathica” Association

„Zaleszczyki. Riwiera przedwojennej Polski” dr. Jana Skłodowskiego
«Залещики. Рив’єра довоєнної Польщі» д. Яна Склодовського
„Zaleszczyki. Riviera of pre-war Poland” by Dr Jan Skłodowski

Przewodnik subiektywny po Słowacji
Суб’єктивний путівник по Словаччині
A subjective guide to Slovakia

Zapowiedź monografii prof. Paula R. Magocsi’ego „Pod osłoną gór. Dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów”
Анонс монографії проф. Поля Р. Магочі «Під покровом гір. Історія Карпатської Русі та карпаторусинів»
Announcement of Prof. Paul R. Magocsi’s monograph „With Their Back to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns”

Zmarł śp. Józef Wach
Помер с.п. Юзеф Вах
The late Józef Wach

Zmarł śp. Paweł Stefanowski
Помер с.п. Павло Стефановський
The late Pawel Stefanowski

Zmarł śp. Piotr Malec
Помер с.п. Пйотр Малєц
The late Piotr Malec

Zmarł śp. Wołodymyr Chudiak
Помер с.п. Володимир Xудяк
The late Wołodymyr Chudiak

Skorowidz
Покажчик
Index

Korekta tekstów w języku ukraińskim: Natalia Tkaczyk.
Коректура частини текстів українською мовою: Наталя Ткачик.
Tłumaczenie na język angielski: Kevin Hadley.
English translation: Kevin Hadley.

error: Treść jest chroniona!